Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Biologia de la conservació d'un ocell críticament amenaçat: la baldritja Puffinus mauretanicus
Autor/es Louzao, Maite ; Arcos, José Manuel ; Oro, Daniel
Matèries en català: Espècies amenaçades -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Endangered species ; Ornithology
Abstract:  [cat] Biologia de la conservació d’un ocell críticament amenaçat: la baldritja Puffinus mauretanicus. Una de les aus marines més amenaçades de la Mediterrània és la baldritja Puffinus mauretanicus. El present article resumeix l’estudi de la seva problemàtica de conservació al dos hàbitats que ocupen: les colònies de cria a terra i les zones d’alimentació a la mar. Una anàlisi demogràfic detallat va permetre determinar que la mortalitat adulta és la principal causa del declivi poblacional. La baixa supervivència adulta (0.78, SE = 0.02) en colònies lliures de depredadors suggeria que, a part de la depredació, devia haver altres fonts de mortalitat (arts de pesca, per exemple). L’anàlisi de viabilitat de la població va mostrar que les probabilitats d’extinció de la baldritja són extremadament altes, classificant a l’espècie en Perill Crític, segons criteris de la IUCN. En relació a la seva distribució a la mar, a rel d’una anàlisi de l’hàbitat oceanogràfic d’aquesta espècie durant l’època reproductora es va proposar la delimitació d’una àrea marina protegida. Així, les àrees d’alta densitat (principalment zones d’alimentació) definirien el nucli, d’especial interès per a la seva conservació, on s’implementarien mesures de protecció rigoroses: l’àrea d’influència del riu Ebre i l’entorn del cap de la Nau. Dins l’àrea de distribució (aigües costaneres de la plataforma continental Ibèrica caracteritzades per sistemes frontals en àrees properes a les colònies de cria), s’implementarien altres mesures de protecció més difuses. ; [eng] Conservation biology of a critically threatened bird: the Balearic shearwater Puffinus mauretanicus. The Balearic shearwater Puffinus mauretanicus is one of the most threatened seabirds in the Mediterranean. This article summarises the conservation problems in the two habitats they occupy: the breeding colonies on land and the feeding areas at sea. A detailed demographic analysis indicates that adult mortality is the principal cause of population decline. The low adult survival rate (0.78, SE = 0.02) in colonies free of predators suggests that, in addition to predation, there must be other sources of mortality (fishing gears, for example). The analysis of population viability shows that the probability of extinction for the Balearic shearwater is extremely high, classifying the species as Critically Endangered according to the criteria of the IUCN. With regard to its distribution at sea, by means of an analysis of the oceanographic habitat of this species during the breeding season, a marine protected area can be proposed. The areas of high density (mainly feeding zones) would determine the core, of special conservation interest for the species, where strict protection measures would be implemented: the area of influence of the Ebro river and the sea around the cap de la Nao. Elsewhere within the foraging range of the species (coastal waters of the Iberian continental platform characterised by frontal systems in areas close to breeding colonies), more diffuse protection measures could be applied.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 43-49
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess