Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la Fotja banyuda Fulica cristata a s'Albufera de Mallorca
Autor/es Rebassa, Maties
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Parc Natural de s'Albufera de Mallorca(Illes Balears) ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Parque Natural de s'Albufera de Mallorca
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (S'Albufera) ; Ornithology
Abstract:  [cat] Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la fotja banyuda Fulica cristata a s’Albufera de Mallorca. Es presenten les dades registrades al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca durant els dos primers anys de seguiment de les 32 fotges banyudes Fulica cristata alliberades a la zona humida els anys 2004 i 2005, provinents de la Comunitat Valenciana. La primera temporada de cria, 3 colles iniciaren la reproducció al Parc, si bé no varen poder surar cap poll. El 2005, en canvi, almenys 5 pollets varen volar amb èxit. Encara que a hores d’ara no es pugui assegurar l’assentament exitós de l’espècie, el futur sembla esperançador, tot i la presència d’alguns factors importants d’amenaça que caldrà controlar, entre els quals destaquen aquells que afecten a la qualitat fisico-química de les aigües de llissers i canals. ; [eng] Results from the first two years of monitoring the crested coot Fulica cristata at s’Albufera de Mallorca. Data are presented for the first two years of monitoring in the Albufera de Mallorca Natural Park of the 32 crested coots Fulica cristata, obtained from the Comunidad Valenciana and released in the wetland in 2004 and 2005. Three pairs began reproduction in the first breeding season, but failed to raise a single chick. In contrast, at least 5 chicks fledged successfully in 2005. Although it is too early to be confident of successful establishment of the species, the future appears hopeful, despite certain threat factors, for example those affecting the physico-chemical quality of the water in the lagoons and canals.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 25-32
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess