Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Contribució al coneixement de l'estatus de la moixeta voltonera Neophron percnopterus a Mallorca
Autor/es Adrover, Jaume
Matèries en català: Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology -- Spain -- Illes Balears ; Ornithology
Abstract:  [cat] Contribució al coneixement de l’Estatus de la moixeta voltonera Neophron percnopterus a Mallorca. Es discuteix l’estatus de la moixeta voltonera a Mallorca a través de la compilació de cites dels darrers 20 anys. Les escasses observacions hivernals pel període 1986-2005 suggereixen que la hivernada ha estat un fet excepcional. Dins l’any calendari es començà a observar l’espècie a finals de gener o dins el febrer, hi va haver un augment d’observacions a la primavera i es va fer més rara al període post-nupcial. Sembla ser que l’espècie abandonaria els territoris de nidificació acabada l’època reproductora. La població mallorquina està formada sols per 1-2 parelles. El 2005 es confirma la cria amb èxit a les muntanyes d’Artà per primer cop, dins el Parc Natural de Llevant. ; [eng] Contribution to knowledge about the Status of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus in Mallorca. The status of the Egyptian vulture in Mallorca is discussed by means of a compilation of records over the last 20 years. The few winter observations for the period 1986-2005 suggest that over-wintering is of exceptional occurrence. Within the calendar year, sightings of the species begin in late January or February with an increase in observations in spring and becoming rarer in the post-nuptial period. The species appears to abandon its breeding territories once the reproductive season is finished. The Mallorcan population consists of only 1-2 pairs. In 2005 successful breeding was confirmed for the first time in the Arta mountains, inside the Parc Natural de Llevant.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 11-18
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess