Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Causes d'entrada d'aus al centre de recuperació de fauna silvestre del COFIB 2003-04
Autor/es Parpal, Lluís
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] Causes d’entrada d’aus al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del COFIB 2003-04. Al present article s’avaluen de manera conjunta les dades de les entrades d’aus al CR durant els anys 2003 i 2004. Amb 1.209 entrades de 78 espècies diferents, les aus suposen el 43,64% del total dels animals que s’atenen a les instal·lacions del CR. El Xoriguer Falco tinnunculus i el Mussol Otus scops representen pràcticament el 40% de les entrades corresponents a aquest grup. S’han constatat fins a 27 causes d’entrada o problemes més freqüents amb els que es troben les aus a Mallorca entre els que destaquen en aquest ordre: extracció de polls volanders de la natura (328 casos), Trauma o col·lisió desconeguda (259), Atropellament o col·lisió amb vehicle (197), Abatiment il·legal d’espècies protegides per tret (73). El major nombre d’entrades es dóna durant els mesos d’estiu. Hi ha una clara associació causa - espècie en determinats grups d’aus: així trobem una important entrada de polls de les dues espècies més freqüents anteriorment citades, col·lisions amb vehicles molt relacionades amb les aus nocturnes, així com una selecció molt marcada per determinades espècies en l’abatiment il·legal per tret, rapinyaires diürns. La presència d’hams s’associa amb les aus marines, especialment amb el Soteler Morus bassana. Tot i l’esforç realitzat l’èxit de recuperació d’aus durant aquests 2 darrers anys ha estat al voltant del 35% amb un total de 364 aus de 35 espècies alliberades, el que no significa la seva adaptació correcta i definitiva al medi natural. D’aquestes s’han anellat un total de 321 i recuperat 11 anelles (3,43%). Tots aquests valors són dades observades al CR el que no vol dir que coincideixin amb la realitat al camp (més alts i variables en funció de les causes). De l’anàlisi de totes aquestes causes es poden entendre millor algunes de les problemàtiques que afecten a l’ornitofauna de Mallorca i per tant enfocar les tasques a realitzar en matèria de protecció i conservació ; [spa] Causas de entrada de aves al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del COFIB 2003-04. En este artículo se evalúan de manera conjunta los datos de entradas de aves al CR durante los años 2003 y 2004. Con 1.209 entradas de 78 especies diferentes, las aves suponen el 43,64% del total de los animales que se atienden en las instalaciones del CR. El Cernícalo vulgar Falco tinnunculus y el Autillo Otus scops representan prácticamente el 40% de las entradas correspondientes a este grupo. Se han constatado hasta 27 causas de entrada o problemas más frecuentes con los que se encuentran las aves en Mallorca entre los que destacan por este orden: extracción de pollos volanderos de la naturaleza (328 casos), Trauma o colisión desconocida (259), Atropello o colisión con vehículo (197), Abatimiento ilegal de especies protegidas por tiro (73). El mayor número de entradas se produce durante el verano. Existe una clara relación causa-especie en determinados grupos de aves: así encontramos una impotante entrada de pollos de las dos especies más frecuentes anteriormente citadas, colisiones con vehículos muy relacionadas con las aves nocturnas, así como una selección muy marcada hacia determinadas especies en el abatimiento ilegal por tiro, rapaces diurnas. La presencia de anzuelos se asocia con las aves marinas, especialmente con el Alcatraz Morus bassana. Apesar del esfuerzo realizado el éxito de recuperación de aves durante estos 2 últimos años se aproxima a un 35% con un total de 364 aves de 35 especies liberadas, lo que no significa su adaptación correcta y definitiva al medio natural. De éstas se han anillado un total de 321 y recuperado 11 anillas (3,43%). Todos estos valores son datos observados en el CR, lo cual no significa que coincidan con la realidad en el campo (más altos y variables en función de las causas). Del análisis de todas estas causas se pueden entender mejor algunas de las problemáticas que afectan a la ornitofauna de Mallorca y por tanto enfocar las acciones a realizar en materia de protección y conservación. ; [eng] Causes for bird arrivals at the Wildlife Recovery Centre of the COFIB 2003-04. This article is an overall assessment of the entry data for birds at the Recovery Centre (RC) during the years 2003 and 2004. With 1.209 entries of 78 different species, the birds comprise 43.64% of all the animals being looked after at the RC. The Kestrel Falco tinnunculus and the Scops Owl Otus scops represent nearly 40% of the entries for this group. Up to 27 causes were noted for arrivals representing the most frequent problems encountered by birds in Mallorca, amongst which the most frequent were: removal of newly fledged chicks from the wild (328 cases), Unknown trauma or collision (259), Run over or hit by vehicle (197), Illegally shot protected species (73). The highest number of arrivals occur in the summer. There is a clear cause-species relationship for specific groups of species: thus there is an important entry of chicks for the two most frequent species mentioned above, there is a high relationship between nocturnal birds and collisions with vehicles, and a marked tendency towards illegal shooting of diurnal raptors. There is a strong association between presence of hooks and seabirds, particularly the Gannet Morus bassana. Despite the efforts made, the recovery success rate for birds during these last 2 years was approximately 35% with a total of 364 birds of 35 species released, which does not necessarily confirm their ability to adapt to their natural environment. Atotal of 321 of these birds were ringed, from which 11 were recovered (3.43%). These values were drawn from the RC data, and should not be treated as signifying the situation in the field (for whom the causes would be more extensive and variable). However, a better understanding can be gained from this analysis of they types of problems affecting the bird fauna of Mallorca on which can be based measures for better protection and conservation.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 79-98
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess