Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El segon any de seguiment d'aucells comuns a les Balears
Autor/es Mayol, Joan
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] El segon any de seguiment d’aucells comuns a les Balears. Es presenten els resultats del segon any de seguiment d’aucells comuns a les Balears (programa SAC), obtinguts pels 48 col·laboradors del programa, els quals han efectuat 172 itineraris, amb un total de 87.136 aus registrades, corresponents a 173 espècies. Aquestes observacions es presenten tabulades per a cada una de les quatre sortides anuals, amb els índexs que permetin comparacions entre anys. Es presenten també les llistes d’espècies les observacions de les quals han variat de forma significativa, així com la d’espècies amb les diferències d’abundància entre illes més acusades. ; [eng] Second year of monitoring common birds in the Balearic Islands. Results of the second year of the common birds census in the Balearic Islands (SAC Programme) are presented. 48 collaborators have made 172 itineraries, with a total of 87.136 birds recorded, of 173 species. These results are presented in tables, one for each period, with the index for making possible comparisons between years. We also present a list of species of the cases that where statistically significant between the two years that the SAC’s has been recorded, and also lists of birds that were more abundant in each island.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 19-34
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess