Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El programa de conservació del Voltor negre Aegypius monachus a Mallorca al 2002
Autor/es Tewes, Evelyn
Matèries en català: Voltors -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Vultures -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] El Programa de conservació del voltor negre Aegypius monachus a Mallorca al 2002. A començaments dels 80', la població de voltor negre Aegypius monachus a Mallorca estava a punt d'extingir-se, només quedaven menys de 20 aus. Des d'aleshores, successius Programes de Recuperació i Conservació han estat portats a terme per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en col·laboració amb la Fundació per a la Conservació del Voltor Negre (BVCF). Al 2002, la població censada va ser de 95 (+/- 15) exemplars, 10 parelles reproductores, 6 postes, 5 polls i 4 d'ells volanters. La reintroducció de la població ha estat activada amb vàries tècniques de conservació, com per exemple la reintroducció amb exemplars nascuts en captivitat i aus procedents de centres de recuperació d'Espanya, el seguiment, la vigilància, el manteniment de menjadores, la campanya contra l'ús il·legal de verí així com la informació i les activitats educatives realitzades. La darrera població insular del món d'aquesta espècie, continua incrementant-se i s'estima trobar només un factor limitant en la disponibilitat de menjar. Afortunadament, la BVCF aplica una sèrie de tècniques de conservació dins els Programes de Conservació del Voltor Negre, així com dins el Projecte de Reintroducció a França i el Plà d'Acció per a la Recuperació i Conservació dels voltors a la Península Balcànica. ; [eng] The Black Vulture Aegypius monachus Conservation Program on Majorca in 2002. The Black Vulture Aegypius monachus population of Majorca was on the edge of extinction at the beginning of the 80ies, when less than 20 birds were left. Since then, successive Recovery and Conservation Programs have been carried out by the Autonomous Community of the Balearic Islands, in collaboration with the Black Vulture Conservation Foun¬ dation (BVCF). In 2002, the population census was about 91 (+/- 15) Black Vultures and 10 pairs started reproducing, 6 laid an egg, 5 nestlings hatched and 4 of them fledged. The recovery of the population has been achieved by means of several conservation management techniques, such as restocking with nestlings born in captivity and birds proceeding from Spanish recovery centres, monitoring, nest guarding, maintaining feeding places, a campaign against the illegal use of poison as well as information and education activities. The worlds last surviving island population continuously increases and is estimated to find once its limiting factor in the food availability. Successful management techniques are applied by the BVCF in the following Black Vulture Conservation Programs as the Reintroduction Project in France and the Action Plan for the Recovery and Conservation of Vultures on the Balkan Peninsula.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 59-69
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess