Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació de l'àguila peixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca
Autor/es Triay, Rafel
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Águilas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Situació de l'àguila peixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca. Durant la dècada dels anys 80 sols nidificaven a l'illa de Menorca entre 2 i 3 parelles d'àguila peixetera Pandion haliaetus. Va ser en els anys 90 quan es va produir una recuperació de la població, arribant-hi a nidificar fins a 7 parelles. Aquesta recuperació s'hauria produït a partir del propi nucli Balear. La data de posta mitjana se situa el dos d'abril, essent-ne la productivitat mitjana (polls volats/parelles que ponen) dels últims 23 anys d'1,30 i la taxa de vol (polls volats/parelles amb èxit) d'1,92. S'ha enregistrat una tendència descendent de la productivitat i de la taxa de vol a partir de l'any 1995, que seria inversament proporcional a l'augment del nombre de parelles reproductores. També les niuades amb èxit de 3 polls han estat molt escasses a partir de l'any 1993 per l'aparició del caïnisme. Aquestes dades suggereixen que la població menorquina es podria trobar saturada o pròxima al seu límit de creixement. El principal motiu de mortalitat han estat les electrocucions, amb 4 casos detectats a Menorca. És prioritari l'aïllament dels suports elèctrics de les esteses que passen prop de totes les zones humides costaneres i el litoral freqüentat per l'espècie. És necessari investigar els fracassos reproductors per poder avaluar els efectes de la pressió humana sobre el territori de cria. Interaccions amb altres espècies com la gavina camagroga i el corb també poden ocasionar efectes negatius durant la reproducció. L'escassa població reproductora i les seves limitacions de creixement, auguren un futur incert dels contingents menorquins i també balears davant qualsevol amenaça no controlada. Per això és urgent eliminar qualsevol causa de mortalitat i mantenir les condicions necessàries per a la seva conservació (preservació del territori de reproducció, pesca i repòs; vigilar les expectatives d'infraestructures nàutiques i urbanístiques, obertura de vials, la pressió humana a les àrees de nidificació, etc.) ; [eng] Status of the Osprey in the island of Minorca.During the 1980s only 2 to 3 Osprey pairs were nesting in the island of Minorca. During the 90s there was a rebound in the population, and up to 7 couples nested. This recovery might have happened from the existing Balearic nucleus. The average egg laying date was April 2nd, the mean productivity (fledged chicks/laying pairs) during the past 23 years was 1.30, and the flight rate (fledged chicks/successful couples) was 1.92. From 1995, a downward trend in productivity and flight rate has been observed, which would be inversely proportional to the increase in the number of reproductive pairs. Also, successful broods with 3 chicks have been very scarce since 1993 due to the appearance of cainism. These data suggest that the Minorcan population could be saturated or close to its growth limit. Electrocutions have been the main cause of mortality, with 4 cases detected in Minorca. The insulation of the power lines poles running close to coastal wetlands and sea shores frequented by the species is a priority. It is necessary to investigate the reproductive failures in order to evaluate the effects of human pressure on the breeding territory. Interactions with other species like the Yellow-legged Gull and the Common Raven could also have negative effects during reproduction. The scarce reproducing population and its growth limitations, forecast an uncertain future for the Minorcan and also the Balearic contingents when facing any uncontroled threat. Therefore, it is urgent to eliminate any cause of mortality and to keep the necessary conditions for its conservation (preservation of reproductive, fishing, and resting territories; monitor future nautical and urban infrastructures, road construction, human pressure on nesting areas, etc.)
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 31-40
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess