Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tendències demogràfiques de l'avifauna de les Balears del 1975 al 2000
Autor/es Mayol, Joan ; Jurado, Jesús R. ; Muntaner, Joan Carlos ; Muntaner, Jordi ; Bosch, Pere ; Morales, Hilari ; Moll, Francesc ; Vicens, Pere
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Fauna -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Fauna -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Zoology -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Tendències demogràfiques de l'avifauna de les Balears del 1975 al 2000. En el present treball, s'avalua segons l'experiència dels autors l'evolució demogràfica de 134 espècies i poblacions insulars dels aucells de les Balears en els darrers 25 anys. El mètode ha estat de contrast de les opinions dels firmants, i té sols el valor de l'apreciació general de les tendències de les espècies. 59 espècies es troben en expansió, 53 en regressió i 22 es consideren estables. Es proposa una fórmula d'anàlisi dels distints grups de l'avifauna, considerant el sumatori de les tendències de les espècies de cada grup, i comparant els resultats amb una operació aritmètica que genera un índex de -10 a + 10, segons l'estat de conservació de les espècies de cada grup. En termes generals, destaca el bon estat de conservació de les aus marines, els rapinyaires diürns i les aus de zones humides. En general, l'avifauna sedentària i hivernal presenta uns índexs favorables de conservació. En canvi, els passeriformes granívors i insectívors, lligats ecològicament als terrenys de cultiu, tant de reguiu com de secà, pateixen una regressió significativa. L'avifauna migratòria i estival no es troba en situació tan favorable com la sedentària i l'hivernal. Els esforços de conservació s'haurien de concentrar en les espècies de regressió constatada, i en els grups en situació desfavorable. La protecció legal específica i la gestió dels espais naturals protegits han suposat resultats molt importants per a la protecció de l'avifauna balear. En canvi, les espècies i grups que depenen de l'activitat agrària, i que són afectats per biocides i pràctiques agrícoles tecnificades, estan en regressió. Seria convenient un increment dels esforços de conservació en el seu favor. Com a proposta de futur, és molt aconsellable que s'incrementin els esforços de quantificació científica de l'avifauna, sigui amb recomptes absoluts de la població, sigui amb estudis de densitat, que permetrien tant una valoració més sòlida de les tendències, com el càlcul d'índex més real que el que s'ha obtingut per aquest treball. ; Demographic trends of the avifauna of the Balearic Islands from 1975 to 2000. In this paper we evaluate, according to the personal experience of the authors, the demographic evolution of 134 species and the insular birds populations of the Balearics over the past 25 years. The method used has been the contrast of opinions of the authors, and its only value is the general perception in the tendencies of the species. 59 species are in expansion, 53 in regression and 22 are stable. A formula is proposed to analyse the different groups of the avifauna, considering the sum of the tendencies in the species of each group. In general terms, we could point out the good state of conservation of sea birds, birds of prey and waders. In general, sedentary and wintering birds show a good conservation index. On the contrary, the Passeriformes, seed eaters and insectivorous, tied ecologically to arable land either by irrigation or dry farming, are in regression. The migratory and summer avifauna are not in such a good situation as the sedentary and wintering. Work should concentrate on the species that are in regression and on those groups that are in an unfavourable situation. Good results have been shown in natural areas with legal protection and management. On the contrary, those species that depend on farming activities that include technified practices, are in regression. It would be convenient that efforts were made to increase their conservation. As a future proposal, an increase in scientific quantification of the avifauna is advised, whether with absolute counts of the population, with density studies that would allow a more solid evaluation of the tendencies, or with more realistic calculations than those given in this paper.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 21-29
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess