Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Feeding of black redstart Phoenicurus ochruros at post-nupcial migration on MenorcaAlimentació de la coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros durant la migració postnupcial a Menorca
Autor/es Nicolai, Bernd
Matèries en català: Ocells -- Alimentació -- Illes Balears ; Ocells -- Migració -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Migración -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Alimentación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Feeding and feeds -- Spain -- Balearic Islands ; Birds Migration -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [eng] Observations of Black Redstart Phoenicurus ochrurus on Menorca from the end of October 2000 and the investigation of its' food decribed. The food shows the extensively known spectrum and confirms the l ow specialisation (SEE TAB.1). Redstarts adjust to the different local prey offered very quickly. In spite of the low ripeness of the attractive berries of the Mastic tree Pistacia Lentiscus, the high portion of vegetable diet (6 0% presence) is remarkable. ; [cat] S'exposen els resultats de les observacions de l'alimentació de la coaroja de barraca Phoenicurus ochruros realitzades sistemàticament a Menorca a finals d'octubre de 2000. Els resultats mostren el conegut ampli espectre ali¬ mentari i confirmen la baixa especialització (vegeu la taula 1). Les coa-roges s'ajusten clarament a l'oferta local de preses. A pesar de la baixa quantitat de la nutritiva llentrisca (fruit de la mata Pistacia lentiscus) madura, va ser remarcable l'elevada proporció de la fracció vegetal (6 0% de presència) enregistrada. ; [deu] Nahrung des Hausrotschwanzes Phoenicurus ochruros auf Menorca wàhrend des Durchzuges Ende Oktober. Beobachtungen von Phoenicurus ochruros auf Menorca Ende Oktober 2000 und Untersuchungen seiner Nahrung werden mitgeteilt. Die Nahrung weist das bekannte breite Spekt r um auf und bestàtigt die geringe Spezialisierung (s. Tab.1). Es erfolgt eine schnelle Anpassung an lokal unterschiedliche Nahrungsangebote. Trotz des geringen Reifegrades der attraktiven Lentiscus-Beeren ist der hohen Anteil pflanzlicher Kost (60 % Pràsenz) bemerkenswert.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 15-22
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess