Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació de la queca Botaurus stellaris a s'Albufera de Mallorca
Autor/es Vicens, Pere
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears ; Parcs naturals -- Illes Balears -- Mallorca -- (S'Albufera) ; Ornitologia
Matèries en castella: Parque Natural de s'Albufera de Mallorca
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (S'Albufera) ; Ornithology
Abstract:  [cat] El present article és un recull de la situació actual de la queca Botaurus stellaris a s’Albufera de Mallorca i comparant-la amb la península Ibèrica. Es detallen les causes de la minva de població a tot Europa en els darrers decenis i es calcula la població espanyola actual en unes 25-26 parelles, amb la particularitat que la majoria d’elles (10) se centren a s’Albufera de Mallorca. La problemàtica de l’espècie és, fonamentalment, la desconeixença de la seva biologia i la situació preocupant de la qualitat de les aigües a les zones humides europees. En aquest article s’exposen, també, una sèrie de conslusions: la probabilitat de cria actual a l’Albufera de Pollença i, en el passat, a Menorca: la necessitat de protecció efectiva de les zones humides balears amb presència de masses de vegetació palustre importants i la recomanació d’iniciar urgentment un pla de recuperació de l’espècie. ; [eng] Situation of the Bittern Botaurus stellaris in the Albufera of Mallorca. This article sums up the situation of the Bittern Botaurus stellaris in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Details are given about the causes of the great decline in population in Europe during the last decades. It is calculated that the present population in Spain is 25-26 pairs, the great majority of which are centred in the Albufera of Mallorca. The problems of the species are our lack of knowledge of its biology and the poor quality of waterns in European wetlands. In this article also a number of conclusions are reached: the current possibility of breeding in the Albufereta of Pollença and, in the past, in Menorca: the necessity for effective protection of the Balearic wetlands with appropriate marsh vegetation. A plan for recuperation of the species is urgently recommended.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 95-104
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess