Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació del Tirulil·lo camanegra (Charadrius alexandrinus) a Mallorca
Autor/es Garcias, Pere
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Se discuteix el status del tiruril·lo camanegra (Charadrius alexandrinus) a l'illa de Mallorca. Per dur a terme l'actualització se consulten diverses fonts tant bibliogràfiques com arxius ornitològics. De tota la informació recollida se dedueix una presència de l'espècie durant tot l'any observant-se forts increments, sobretot al Salobrar de Campos, durant els mesos d'octubre i novembre. La població nidificant estaria formada per unes 154 a 177 colles repartides per les badies de Palma, Alcúdia i Pollença, una localitat de la costa de Llevant i, en major nombre, al Salobrar de Campos, estanys de Sa Vall i costa annexa. L'anàlisi de les recuperacions mostren uns moviments entre les diverses zones de Mallorca i una gran fidelitat al lloc d'hivernada. El factor natural que més afecta a la cria és, a certs llocs, la depredació per gavine de potes grogues (Larus cachinnans) mentre a altres localitats (Salobrar) és la depredació indeterminada la que produeix pèrdues de postes. ; [eng] Status of the Kentish Plover (Charadrius alexandrines) in Mallorca. The status of lhe Kentish Plover in the island of Mallorca is discussed.To update the information both literature and ornithological files have been reviewed. From all the data gathered we conclude the presence of the species all the year round, with a great increase in numbers, especially at the Salobrar de Campos, during the months of October and November. The breeding population would be made up of some 154 to 177 pairs, distributed through the bays of Palma, Alcúdia and Pollença, one locality in the eastern coast of the island, and, in greater numbers, the Salobrar de Campos, small lakes of Sa Vall estate and adjoining coast. The analysis of recapture data show that there are movements among the different arcas ín Mallorca and a great fidelity to the wintering grounds. The natural factor with a greater influence on breeding success is, in certain arcas, predation byYellow-legged Gulls (Lares cachinnans), while in some other places (Salobrar) it is predation by undetermined species that causes a loss of clutches.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 25-33
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess