Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Identificació de la subspècie balear de menjamosques (Muscicapa striata balearica)
Autor/es Gargalló, Gabriel
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds Nests -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] El present treball descriu els trets més destacats que permeten diferenciar entre si les races balear i nominal del menjamosques. En el plomatge adult, M.S.balearica té una aparença general més pàl.lida (fotografies 1 i 2). El color de fons de la corona i el front és blanc o blanc ocraci, i el retxat de les parts inferiors és netament menys marcat que a M.s.striata. Els flancs i les cobertores inferiors de les ales són a vegades blanquinosos amb un matís lleugerament ocraci: a la raça nominal, el to ocraci és molt acusat. Les parts superiors de M.s.balearica són d'un marró molt més pàl.lid. En general, aquestes diferències són i gualment vàlides per a la identificació d'aus de primer hivern: no obstant, a les dues races el plomatge de primer hivern és clarament més marró, cosa que fa més difícil l'ús d'aquestes diferències (fotografies 3, 5 i 6). La longitud mitjana de l'ala a M.s.balearica és significativament menor que la de la raça nominal (T=12.10, P<0,001; Taula I). Suposant una distribució normal, s'ha calculat que teòricament menys d'un 0,5% de M.s.balearica tendran una longitud d'ala de 85,8 mm o superior; similarment, menys del 0,5% de M.s.striata tendran una longitud d'ala de 80.6 mm o inferior. També hi ha diferències entre les dues races pel que fa a la posició relativa de la 2ª primària en relació amb les altres; aquestes diferències són altament significatives (Taula III). A M.s.balearica la 2ª primària se situa entre la 5ª i la 6ª, mentre que ho fa entre la 4ª i la 5ª a M.s.striata (plomes numerades en sentit ascendent). La lon g itud mitjana de la 2ª primària, comparada amb la de la 5ª, és significativament menor a la raça balear que en el cas de la nominal (T=I 1,20, P<0,00 1; Taula IV): suposant una distribució normal, menys d'un 0,5% de M.s.balearica tendran una longitud relativa de 1,1 mm o superior: igualment, menys d'un 0,5% de M.s.striata tendran una longitud relativa de -1,0 mm o inferior. Totes les diferències biomètriques descrites aquí es basen principalment en l'examen d'ocells adults agafats a la primavera. La Taula V resumeix les principals diferències entre M.s.balearica i M.s.striata. El plomatge de la raça de Còrsega i Sardenya, M.s.tyrrhenica, és bastant similar al de la raça balear. A més, les dades publicades sobre mesures mostren que les longituds alars són semblants (Cramp 1993). Per tant, es necessita més recerca a l'objecte de saber fins a quin punt els trets distintius descrits aquí per a M.s.balearica són també aplicables a M.s.tyrrhenica. ; [eng] Identification of the Balearic race of the Spotted Flycatcher (Muscicapa striata balearica). The present paper describes the most distinctive features in order to separate the Balearic race of Spotted Flycatcher from the nominal one. In adult plumage, M.s.balearica has a paler general appearance (photographs 1 i 2). The ground colour of both the crown and forehead is white or ochreous white and the streaking of the underparts is clearly less distinct than in M.s.striata. Flanks and underwing coverts are sometimes whitish with a slight ochreous tinge: the nominal race has a strongly ochreous wash. Upperparts of M.s.balearica are much paler brown. In general, those differences are still reliable when identifying first winter birds: however, in both races the first winter plumage is clearly browner, making some of those differences harder to use (photographs 3, 5 i 6). The mean wing-length of M.s.bcrlecrica is significantly shorter than that of the nominal race (T= 12.10. P<0.001: Table I). Assuming a normal distribution it has been calculated that theoretically less than 0.5% of M.s.balearica will have a wing - length of 85.8 mm or more: similarly, less than 0. 5% of M.s.striata will have a wing-length of 80.6 mm or less. There are also distinctive subspecific differences in the relative position of the tip of the 2th primary in relation to the rest of primaries; these differences are highly significant (Table III). In M.s.balearica the 2nd primary falls between the 5th and 6th, while as a rule between the 4th and 5th in M.s.striata (feathers counted ascendantly). The mean length of the 2nd primary compared to that of 5th of M.s.baleariccr is significantly shorter than that of the nominal race (T=11.20. P<0.001; Table IV): assumin g a normal distribution. theoretically less than 0.5% of M.s.balearica will have a relative-len gth of 1. 1 mm or more: lil:ewise, less than 0.5% of M.s.striata will have a relativelen g th of -1.0 mm or less. All the biometric differences described here have been based mainly on adult birds trapped in spring. Table V summarizes the main differences between M.s.balearica and M.s.striota. The plumage of the Spotted Flycatcher from Corsica and Sardinia (M.s.tyrrhenica) is rather similar to that of the Balearic race. Moreover, published data show that their wing-lengths are alike (Cramp 1993). Therefore, more work is needed in order to know to what extent the distinctive features described itere for M.s.balearica coúld also apply to M.s.tyrrhenica.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 21-30
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess