Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Gent gran i esport
Autor/es Lluch Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: Envelliment ; Esports per a persones grans -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos ; Ejercicio físico para ancianos
Matèries en anglès: Aging ; Sports for the aged -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] L’OMS defineix la salut com l’equilibri entre el benestar físic, psíquic i social. La pràctica esportiva contribueix a millorar aquestes tres esferes i, conseqüentment, és recomanable a qualsevol persona que vulgui gaudir d’un bon estat de salut o recuperar-lo. Practicar esport respectant les capacitats físiques d’un mateix i de manera responsable i adequada, d’una banda, millora l’estat físic, ja que activa el funcionament dels sistemes fisiològics (muscular, respiratori, ossi…), i, de l’altra, millora l’estat psíquic o emocional, perquè produeix endorfines i millora l’autoestima, perquè la persona es veu i se sent més bé. Finalment, no podem oblidar que la pràctica esportiva tot sovint implica tenir relació amb altres persones, i això, òbviament, millora les relacions socials dels esportistes i contribueix a incrementar la salut física i emocional dels implicats. Per tot això, és recomanable que tothom faci alguna activitat esportiva per millorar l’estat físic, l’ànim i contribuir a tenir una vida socialment més activa i plena. Aquest suggeriment és especialment indicat per als grups socials que són més sensibles en alguns d’aquests aspectes, com els infants i adolescents, d’una banda, i les persones més grans, de l’altra, ja que han d’intentar viure la resta de la vida —que, de mitjana, cada vegada són més anys— en bon estat de salut. Aquest article analitza, bàsicament, algunes de les principals variables recollides per l’Enquesta d’hàbits esportius dels residents a l’Estat espanyol de l’any 2020, basades en les 4.800 enquestes que es feren a residents espanyols que tenien més de quinze anys i vivien a l’habitatge familiar. Estudiarem les característiques principals de la pràctica esportiva segons les variables de sexe i edat. Cada un dels temes tractats és il·lustrat amb un gràfic que presenta les dades totals i per sexe de cada matèria analitzada i amb un altre que mostra les informacions desagregades pels grups d’edat analitzats, dels quals el de gent més gran centra, com sempre, el nostre interès. ; [spa] La OMS define la salud como el equilibrio entre bienestar físico, psíquico y social. La práctica deportiva contribuye a mejorar estas tres esferas y, en consecuencia, es recomendable a cualquier persona que quiera disfrutar de un buen estado de salud o recuperarlo. Practicar deporte respetando las capacidades físicas de uno mismo y haciéndolo de forma responsable y adecuada, por un lado, mejora el estado físico, ya que activa el funcionamiento de los sistemas fisiológicos (muscular, respiratorio, óseo…), y, por otro, mejora el estado psíquico o emocional, porque produce endorfinas y mejora la autoestima, gracias a que la persona se ve y se siente mejor. Por último, no podemos olvidar que la práctica deportiva a menudo implica tener relación con otras personas, lo que obviamente mejora las relaciones sociales de los deportistas y contribuye a incrementar la salud física y emocional de los implicados. Por todo ello, es recomendable que todo el mundo realice alguna actividad deportiva para mejorar el estado físico, el ánimo y contribuir a tener una vida socialmente más activa y plena. Esta sugerencia está especialmente indicada para los grupos sociales que son más sensibles en algunos de estos aspectos, como los niños y adolescentes, por una parte, y las personas mayores, por otra, ya que deben intentar vivir el resto de la vida —que, en promedio, cada vez son más años— en buen estado de salud. Este artículo analiza, básicamente, algunas de las principales variables recogidas por la Encuesta de hábitos deportivos de los residentes en el Estado español del año 2020, basadas en las 4.800 encuestas que se realizaron a residentes españoles que tenían más de quince años y vivían en la vivienda familiar. Estudiaremos las principales características de la práctica deportiva según las variables de sexo y edad. Cada uno de los temas tratados es ilustrado con un gráfico que presenta los datos totales y por sexo de cada materia analizada y con otro que muestra las informaciones desagregadas por los grupos de edad analizados, de los cuales el de mayores centra, como siempre, nuestro interés.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 355-408
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess