Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Quan les separacions i els divorcis apareixen en una etapa avançada de la vida. Adaptació a la nova realitat vital
Autor/es Macías González, Liberto ; Vives Barceló, Marga
Matèries en català: Envelliment ; Divorci
Matèries en castella: Ancianos ; Divorcio
Matèries en anglès: Aging ; Divorce
Resum-abstract:  [cat] L’envelliment actiu i la qualitat de vida en persones grans considera la possibilitat de poder decidir com encaminar la vida, també pel que fa a les relacions de parella. Si bé en l’àmbit nacional ja el 1981 es va aprovar la denominada Llei del divorci, pel que fa al col·lectiu de persones grans, el nombre de separacions i divorcis era significativament inferior al d’altres franges d’edat. El capítol pretén fer una primera aproximació a la realitat dels divorcis i separacions de parelles amb, almenys, un dels cònjuges més gran de 65 anys, analitzant, entre d’altres, variables com la satisfacció amb la vida, la salut, l’aspecte econòmic, la llar o les xarxes socials. Es posen de manifest alguns dels motius principals que han impulsat a acceptar, cada vegada més, com una opció real per a les persones grans la possibilitat de poder separar-se i divorciar-se. Implica rompre mites, prejudicis o tabús, tant des de la dimensió comunitària, com familiar, com personal; especialment des de la mirada de gènere o la influència de les variables culturals. ; [spa] El envejecimiento activo y la calidad de vida en personas mayores considera la posibilidad de poder decidir cómo encaminar la vida, también en cuanto a las relaciones de pareja. Si bien en el ámbito nacional ya en 1981 se aprobó la denominada Ley del Divorcio, referente al colectivo de personas mayores, el número de separaciones y divorcios era significativamente inferior al de otras franjas de edad. El capítulo pretende hacer una primera aproximación a la realidad de las separaciones y divorcios de parejas con, al menos, uno de los cónyuges mayor de 65 años, analizando, entre otras, variables como la satisfacción con la vida, la salud, el aspecto económico, el hogar o las redes sociales. Se ponen de manifiesto algunos de los motivos principales que han impulsado a aceptar, cada vez más, como una opción real para las personas mayores la posibilidad de poder separarse y divorciarse. Implica romper mitos, prejuicios o tabúes, tanto desde la dimensión comunitaria, como familiar, como personal; especialmente desde la mirada de género o la influencia de las variables culturales.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 278-292
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess