Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El suïcidi entre la gent gran. Perfil sociodemogràfic, factors de risc i protecció, i estratègies de prevenció
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Valero de Vicente, Maria ; Sánchez Prieto, Lidia
Matèries en català: Persones grans ; Suïcidi
Matèries en castella: Ancianos ; Suicidio
Matèries en anglès: Aging ; Suicide
Resum-abstract:  [cat] El suïcidi en l’última etapa de la vida és un problema de salut pública que ha estat identificat en molts de països. Segons les dades dels anys 2016-2020 analitzades en aquest treball (INE 2022), tant a Espanya com a les Illes Balears, les dades són similars pel que fa, d’una banda, al percentatge més elevat de suïcidi en el grup de persones de més de cinquanta-cinc anys i, de l’altra, al percentatge de suïcidi més elevat entre els homes, amb unes diferències percentuals molt importants respecte de les dones. Una anàlisi detallada de l’evolució de les dades indica una tendència ascendent de mort per suïcidi, fins i tot tenint en compte que les Illes Balears mostren un patró diferencial respecte d’Espanya. A partir de la revisió de la literatura actual sobre la intervenció, la recomanació més rellevant és que el suïcidi formi part de l’agenda política i tècnica i de les preocupacions de la societat. De manera concreta, abordar la intervenció sobre el suïcidi requereix un acostament polifacètic i multidisciplinari, i un treball específic sobre el dret de la gent gran i la qualitat de vida que inclogui accions específiques sobre la prevenció de l’edatisme i la discriminació per edat. ; [spa] El suicidio en la última etapa de la vida es un problema de salud pública que ha sido identificado en muchos países. Según los datos de los años 2016-2020 analizados en este trabajo (INE 2022), tanto en España como en las Islas Baleares, los datos son similares en cuanto, por un lado, al porcentaje más elevado de suicidio en el grupo de personas de más de cincuenta y cinco años y, por otro, al mayor porcentaje de suicidio entre los hombres, con unas diferencias porcentuales muy importantes respecto a las mujeres. Un análisis detallado de la evolución de los datos indica una tendencia ascendente de muerte por suicidio, aun teniendo en cuenta que las Islas Baleares muestran un patrón diferencial respecto de España. A partir de la revisión de la literatura actual sobre la intervención, la recomendación más relevante es que el suicidio forme parte de la agenda política y técnica y de las preocupaciones de la sociedad. Concretamente, abordar la intervención sobre el suicidio requiere un acercamiento polifacético y multidisciplinar, y un trabajo específico sobre el derecho de las personas mayores y la calidad de vida que incluya acciones específicas sobre la prevención del edadismo y la discriminación por edad.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 241-262
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess