Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de les dificultats idiomàtiques en l’atenció integral a persones estrangeres en l’entorn residencial de gent gran
Autor/es Jáudenes Gual de Torrella, Teresa ; Lerma Barceló, Francina ; Vives Barceló, Marga
Matèries en català: Persones grans -- Condicions socials
Matèries en castella: Ancianos -- Asistencia institucional
Matèries en anglès: Older people -- Social conditions -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] Segons les darreres dades de l’INE (2021), a les Illes Balears viuen 16.959 persones grans estrangeres, que representen un 8,83% del total de persones grans que viuen en territori nacional, la majoria de les quals provenen de la Unió Europea (Abellán, 2020). L’atenció integral a la gent gran implica una atenció a totes les dimensions de la seva vida per tal d’oferir les oportunitats més bones per disposar d’un bon envelliment actiu i d’una bona qualitat de vida; per aconseguir-ho, és necessari establir una comunicació real, efectiva i eficient per poder atendre necessitats, desitjos i interessos de cada persona i alhora permetre una correcta socialització en el seu entorn. Aquesta situació es complica quan es presenten dificultats en el llenguatge, bé per deteriorament cognitiu, bé per (també) no domini, o fins i tot desconeixement, de la llengua vehicular. Conscients d’aquesta situació, es presenta aquest capítol en què s’analitzen les principals dificultats de les persones estrangeres que viuen a la residència per a gent gran La Bonanova. Per conèixer de primera mà la seva realitat, s’han fet entrevistes a dotze persones grans estrangeres (o al seu entorn més proper) que viuen en aquest entorn residencial. Complementant aquestes dades, s’ha dut a terme un qüestionari sobre la seva qualitat de vida (Verdugo et al., 2009). La informació obtinguda posa de manifest la necessitat de millorar la comunicació amb les persones grans que no dominen els idiomes oficials de la nostra comunitat, sigui amb recursos personals o amb recursos materials o digitals, per tal d’afavorir més oportunitats de socialització al seu entorn, facilitar l’expressió del que realment senten i volen i, consegüentment, millorar la seva atenció integral. ; [spa] Según los últimos datos del INE (2021), en las Islas Baleares viven 16.959 personas mayores extranjeras, lo que supone un 8,83% del total de personas mayores que viven en el territorio nacional, la mayoría de las cuales provienen de la Unión Europea (Abellán, 2020). La atención integral de las personas mayores implica una atención a todas las dimensiones de su vida, con el objetivo de conseguir las mejores oportunidades para disponer de un buen envejecimiento activo y una buena calidad de vida. Para conseguirlo, es necesario una comunicación real, efectiva y eficiente para poder atender necesidades, deseos e intereses de cada persona, y para permitir una correcta socialización en su entorno. Esta situación se complica cuando se presentan dificultades de lenguaje, bien sea por deterioro cognitivo o bien por (también) no dominio, o incluso desconocimiento, de la lengua vehicular. Conscientes de esta situación, se presenta este capítulo en el que se analizan las principales dificultades de las personas mayores extranjeras que viven en la residencia La Bonanova. Para conocer de primera mano su realidad, se han hecho doce entrevistas a personas mayores extranjeras (o a su entorno más cercano) que viven en este entorno residencial. Complementando estos datos, se ha llevado a cabo un cuestionario sobre su calidad de vida (Verdugo et al., 2009). La información obtenida pone de manifiesto la necesidad de mejorar la comunicación con las personas mayores que no dominan los idiomas oficiales de nuestra comunidad, ya sea con recursos personales y/o recursos materiales o digitales, para favorecer más oportunidades de socialización en su entorno, para poder expresar lo que realmente sienten, quieren y, consiguientemente, mejorar su calidad de vida.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 221-240
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess