Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El dret a envellir en l’entorn propi. Una oportunitat per avançar envers la transformació dels serveis comunitaris de proximitat
Autor/es Muñoz Rico, Antonio José ; Fernández Mas, Catalina ; Clar Colom, Cristina Eva ; Morado Wunderlich, Laura ; Lamin Abeidi, Omar
Matèries en català: Envelliment ; Cuidadors
Matèries en castella: Ancianos ; Cuidadores
Matèries en anglès: Aging ; Caregivers -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] Ens trobam davant un escenari de canvi en els serveis, recursos i polítiques públiques destinades a les persones adultes majors. És un repte demogràfic, en què la piràmide poblacional està canviant i els desitjos de les persones s’expressen cada cop més. Moltes vegades, els serveis han estat dissenyats i construïts de manera exclusiva; estan ubicats enfora de la comunitat i duen a terme accions que no sempre compleixen els desitjos ni cobreixen les expectatives de les persones a qui van destinades i que aïllen de la comunitat les persones que en fan ús. La intervenció amb persones adultes majors presenta, molt sovint i al llarg de la història, decisions marcades pel desconeixement de l’evidència científica, que hauria de ser l’objectiu principal a l’hora de planificar. No sempre s’ha tingut en compte l’opinió de persones expertes i molt menys de les destinatàries, les persones adultes majors, les autèntiques protagonistes de les intervencions i de l’acompanyament. Es fa necessària una planificació juntament amb les persones implicades i una avaluació dels resultats. Per tot això i de cada vegada més, s’implementa en els diferents serveis i recursos el model d’atenció integral i centrat en la persona, que és situada a l’eix de l’acompanyament, hi té un rol actiu i n’és protagonista, ja que és l’única que sap què vol i què necessita. Trobam com a antecedent el model de Carl Rogers, que proposà un enfocament psicoterapèutic partint de la premissa que qui més coneixement té d’una persona és un mateix (Rodríguez i Vilà, 2014). La transformació dels serveis ha de seguir, tal com s’ha comentat, criteris d’evidència científica, com són els beneficis derivats d’aplicar enfocaments de normalització i intervenció comunitària en els diferents contextos, per adaptar-los als desitjos i interessos de les persones i oferir-los serveis que els millorin la qualitat de vida. Així doncs, s’ha d’anar cap a una política que creï serveis i recursos de proximitat, que ofereixi igualtat d’oportunitats a totes les persones i també amb criteris d’accessibilitat universal i igualtat. Aquests serveis han de formar i ser part de la comunitat, en la qual la persona ha de continuar exercint els seus drets i deures, i han de reconèixer la dignitat que té tothom. S’han de dissenyar polítiques públiques per fomentar el dret d’envellir en companyia; per eliminar o minimitzar situacions de solitud no desitjada i l’aïllament, i oferir un ventall de serveis que s’adaptin a la individualitat i als desitjos de cadascú. ; [spa] Actualmente, nos encontramos ante un escenario de cambio en los servicios, recursos y políticas públicas destinadas a las personas adultas mayores. Es un reto demográfico, en el que la pirámide poblacional está cambiando y los deseos de las personas de cada vez se expresan más. Muchas veces, los servicios han sido diseñados y construidos de forma exclusiva; están ubicados afuera de la comunidad y llevan a cabo acciones que no siempre cumplen los deseos y expectativas de las personas a las que van destinadas, y que aíslan de la comunidad a las personas que los utilizan. La intervención con personas adultas mayores presenta, a menudo ya lo largo de la historia, decisiones marcadas por el desconocimiento de la evidencia científica, que debería ser el objetivo principal a la hora de planificar. Asimismo, no siempre se ha tenido en cuenta la opinión de personas expertas y mucho menos de las destinatarias, las personas adultas mayores, las auténticas protagonistas de las intervenciones y del acompañamiento. Es necesaria una planificación junto con las personas implicadas y una evaluación de los resultados. Por todo ello y de cada vez más, se implementa en los diferentes servicios y recursos el modelo de atención integral y centrado en la persona, que está situada en el eje del acompañamiento, tiene un rol activo y es protagonista, ya que es la única que sabe lo que quiere y lo que necesita. Encontramos como antecedente el modelo de Carl Rogers, que propuso un enfoque psicoterapéutico partiendo de la premisa de que quien más conocimiento tiene de una persona es uno mismo (Rodríguez y Vilà, 2014). La transformación de los servicios debe seguir, tal y como se ha comentado, criterios de evidencia científica, como son los beneficios derivados de aplicar enfoques de normalización e intervención comunitaria en los diferentes contextos, para adaptarlos a los deseos e intereses de las mismas personas y ofrecerles servicios que mejoren su calidad de vida. Así pues, debe ir hacia una política que cree servicios y recursos de proximidad, que ofrezca igualdad de oportunidades a todas las personas y también con criterios de accesibilidad universal e igualdad. Estos servicios deben formar y ser parte de la comunidad, en la que la persona debe seguir ejerciendo sus derechos y deberes, y deben reconocer la dignidad que tiene todo el mundo. Deben diseñarse políticas públicas para fomentar el derecho de envejecer en compañía; para eliminar o minimizar situaciones de soledad no deseada y el aislamiento, y ofrecer un abanico de servicios que se adapten a la individualidad y a los deseos de cada uno.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 149-166
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess