Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Com millorar l’eficàcia del procediment d’atenció a la dependència a les Illes Balears? Un estudi qualitatiu sobre professionals de valoració i PIA
Autor/es Nevot Caldentey, Lluc ; Molina Paniagua, Gregorio
Matèries en català: Dependència en les persones grans -- Illes Balears ; Cuidadors
Matèries en castella: Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Asistencia sanitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Dependency (Psychology) in old age ; Caregivers
Resum-abstract:  [cat] Les reflexions sobre les necessitats de millora del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) s’han produït des de diversos sectors i des de fa anys. Des d’abans de la seva posada en marxa, s’havien identificat moltes dificultats i, en bona part, encara ara persisteixen; parlem dels problemes de definició, de coordinació i de recursos. S’identifica, llavors, la necessitat d’avaluar l’eficàcia del SAAD per dissenyar accions que permetin millorar- ne els efectes; també en resposta als objectius establerts al Pla de xoc de dependència 2021-2023, entre els quals s’identifiquen, d’una banda, la reducció dels temps de tramitació de sol·licituds, i d’altra, la introducció de millores en les prestacions i serveis. En aquest sentit, aquest article presenta un estudi qualitatiu sobre la implementació del SAAD a les Illes Balears. Els individus de la mostra foren l’equip dels 45 tècnics del Pla individual d’atenció i els 18 valoradors que treballen a les Illes. Els resultats permeteren definir mesures per millorar cada una de les fases del procediment d’accés a les prestacions del SAAD i l’eficàcia professional de les intervencions implementades al procediment. ; [spa] Las reflexiones sobre las necesidades de mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se han producido desde diversos sectores y desde hace años. Antes de su puesta en marcha, habían sido identificadas muchas dificultades y, en buena medida, persisten todavía; hablamos de los problemas de definición, de coordinación y de recursos. Se identifica la necesidad de evaluar la eficacia del SAAD para diseñar acciones que permitan mejorar sus efectos; también en respuesta a los objetivos establecidos en el Plan de choque de dependencia 2021-2023, entre los que se identifican, por un lado, la reducción de los tiempos de tramitación de solicitudes, y por otro, la introducción de mejoras en las prestaciones y servicios. En este sentido, este artículo presenta un estudio cualitativo sobre la implementación del SAAD en las Islas Baleares. Los individuos de la muestra fueron el equipo de los 45 técnicos del Plan individual de atención y los 18 valoradores que trabajan en las Islas. Los resultados permitieron definir medidas para mejorar cada una de las fases del procedimiento de acceso a las prestaciones del SAAD y la eficacia profesional de las intervenciones implementadas en el procedimiento.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 129-148
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess