Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució de les prestacions i dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears
Autor/es Molina Paniagua, Gregorio ; Nevot Caldentey, Lluc
Matèries en català: Dependència en les persones grans -- Illes Balears
Matèries en castella: Asistencia sanitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Dependents -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] En aquest article, es descriu l’evolució de les prestacions i dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears, des de la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, fins a l’actualitat. En la seva evolució, destaca un fort creixement de totes les prestacions. Si es compara amb la resta de l’Estat, cal continuar reforçant el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears amb recursos i finançament. S’han d’augmentar la quantitat i qualitat dels serveis, pel potencial que tenen de generar ocupació directa i en la taxa de recuperació. Tenint en compte la relació existent entre edat i dificultat per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària i la situació demogràfica de les Illes Balears, l’atenció a les persones en situació de dependència és i serà un dels reptes principals de les polítiques socials. Implementar sistemes d’avaluació és un requisit per analitzar els resultats dels projectes i processos que s’han posat en marxa, per identificar-ne les àrees de millora, així com els recursos humans i materials necessaris. L’anàlisi dels resultats i necessitats de la població en situació de dependència o en risc de patir-ne ens permetrà afrontar els reptes socials, polítics i demogràfics amb equitat per als ciutadans i amb sostenibilitat. ; [spa] En este artículo se describe la evolución de las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en las Illes Balears, desde la implementación de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y hasta la actualidad. En su evolución, destaca un fuerte crecimiento de todas sus prestaciones. Sin embargo, si se compara con el resto del Estado, hay que continuar reforzando el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears con recursos y financiación. Hay que aumentar la cantidad y calidad de sus servicios, por su potencial de generar empleo directo y en la tasa de recuperación. Teniendo en cuenta la relación existente entre edad y dificultad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y la situación demográfica de las Islas Baleares, la atención a las personas en situación de dependencia es y será uno de los principales retos de las políticas sociales. Implementar sistemas de evaluación es un requisito para analizar los resultados de los proyectos y procesos que se han puesto en marcha, para identificar sus áreas de mejora, así como los recursos humanos y materiales necesarios. El análisis de los resultados y necesidades de la población en situación de dependencia o en riesgo de sufrir esta circunstancia nos permitirá afrontar los retos sociales, políticos y demográficos con equidad para los ciudadanos y con sostenibilidad.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 111-128
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess