Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de l’evolució dels indicadors d’implementació de la Llei 39/2006, d’atenció a la dependència a les Illes Balears
Autor/es Molina Paniagua, Gregorio ; Nevot Caldentey, Lluc
Matèries en català: Dependència en les persones grans ; Lleis
Matèries en castella: Ancianos dependientes
Matèries en anglès: Dependency (Psychology) in old age ; Statutes
Resum-abstract:  [cat] En aquest article es planteja una anàlisi de l’evolució dels principals indicadors de l’evolució del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears. Les dades analitzades mostren una tendència a l’alça tant en les persones en situació de dependència com en el nombre de sol·licituds i de prestacions i serveis. L’increment dels recursos que fan falta per afrontar les tendències actuals i les previsions de creixement de les persones que necessiten suport per acomplir les activitats bàsiques de la vida diària, ens indiquen que s’han de fer canvis en els plantejaments del sistema d’atenció a la dependència, per garantir tant la sostenibilitat com la cobertura d’aquest dret subjectiu, reflectit a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. ; [spa] En este artículo se plantea un análisis de la evolución de los principales indicadores de la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en las Islas Baleares. Los datos analizados muestran una tendencia al alza tanto en las personas en situación de dependencia como en el número de solicitudes y de prestaciones y servicios. El incremento de los recursos que se requieren para afrontar las tendencias actuales y las previsiones de crecimiento de las personas que necesitan apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria, nos indican que se tienen que hacer cambios en los planteamientos del sistema de atención a la dependencia, para garantizar tanto la sostenibilidad del mismo como la cobertura de este derecho subjetivo, reflejado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 93-110
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess