Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Justícia. Drets de les persones grans
Autor/es Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya (UDP) ; Serratosa Serdà, Antoni ; Rodríguez-Porrero Miret, Cristina ; Martínez Ozcáriz, Carlos
Matèries en català: Dret ; Persones grans
Matèries en castella: Derecho ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people
Resum-abstract:  [cat] Partint de la dimensió quantitativa de la gent gran en la societat pel seu pes poblacional, en clara progressió, es posa de manifest la seva manca de significació i rellevància social a causa, entre d’altres, del reduccionisme i de la simplificació amb què la societat en general la percep com a grup. La longevitat, a més de ser considerada una conquesta humana positiva, és un repte social que té una àmplia dimensió i que implica transformacions sistèmiques i un canvi de paradigma necessari per orientar actituds, visió i polítiques en la construcció de societats garantistes dels drets de les persones en tot el cicle vital, especialment en l’últim tram de la vida, en el qual les cures i l’atenció sociosanitària adquireixen un protagonisme singular. Els drets de la gent gran emanen dels drets humans proclamats i reconeguts internacionalment a la Declaració Universal dels Drets Humans i a tota la legislació desenvolupada a partir d’aquesta. La mirada social negativa envers la gent gran provoca la seva discriminació i dificultats a l’hora d’exercir els seus drets com la resta de grups d’edat. Després de la discriminació, operen estereotips i prejudicis d’ampli calat cultural que constitueixen una barrera per aconseguir exercir els seus drets. La pandèmia de la COVID-19 ha permès evidenciar aquesta discriminació, que abasta àmbits nous i rellevants, com és l’accés a la societat digital. El camí per aconseguir que la gent gran gaudeixi plenament del seus drets és clar i només falta conjuminar voluntats. ; [spa] Partiendo de la dimensión cuantitativa de la gente mayor en la sociedad a causa de su peso poblacional, en clara progresión, se pone de manifiesto su carencia de significación y relevancia social debido, entre otros, del reduccionismo y de la simplificación con que la sociedad por lo general la percibe como grupo. La longevidad, además de ser considerada una conquista humana positiva, es un reto social que tiene una amplia dimensión y que implica transformaciones sistémicas y un cambio de paradigma, necesario para orientar actitudes, visión y políticas en la construcción de sociedades garantistas de los derechos de las personas en todo su ciclo vital, especialmente en el último tramo de la vida, en el que los cuidados y la atención sociosanitaria adquieren un singular protagonismo. Partiendo de la dimensión cuantitativa de la gente mayor en la sociedad a causa de su peso poblacional, en clara progresión, se pone de manifiesto su carencia de significación y relevancia social debido, entre otros, del reduccionismo y de la simplificación con que la sociedad por lo general la percibe como grupo. La longevidad, además de ser considerada una conquista humana positiva, es un reto social que tiene una amplia dimensión y que implica transformaciones sistémicas y un cambio de paradigma, necesario para orientar actitudes, visión y políticas en la construcción de sociedades garantistas de los derechos de las personas en todo su ciclo vital, especialmente en el último tramo de la vida, en el que los cuidados y la atención sociosanitaria adquieren un singular protagonismo.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 75-92
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess