Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La xarxa intergeneracional i la influència de la COVID-19
Autor/es Valiente Teruel, Sofía
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Covid 19
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] Aquest article abasta la temàtica de la xarxa intergeneracional, la seva importància i la influència de la COVID-19 en les relacions entre avis i nets a Espanya. És un resum del contingut d’un treball de fi de grau d’Educació Social. Hem obtingut la informació necessària a partir de dues vies d’estudi. La primera ha consistit a seleccionar les aportacions d’autors que havien investigat la temàtica anteriorment. L’altra són deu entrevistes a avis cuidadors i a nets que han estat criats pels avis, amb la finalitat de completar la informació recollida d’una manera més qualitativa i acostar-nos a la realitat des de la perspectiva dels protagonistes. ; [spa] Este artículo abarca la temática de la red intergeneracional, su importancia y la influencia de la COVID-19 en las relaciones entre abuelos y nietos en España. Es un resumen del contenido de un trabajo de fin de grado de Educación Social. Se ha obtenido la información necesaria a partir de dos vías de estudio. La primera ha consistido en seleccionar las aportaciones de autores que habían investigado la temática anteriormente. La otra son diez entrevistas a abuelos cuidadores y nietos que han sido criados por aquellos, con el fin de completar la información recogida de una manera más cualitativa y acercarnos a la realidad desde la perspectiva de los protagonistas.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 61-74
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess