Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Influència de la pandèmia en les intoxicacions en la tercera edat
Autor/es Puiguriguer Ferrando, Jordi ; Miralles Corrales, Sílvia
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Envelliment
Matèries en castella: Covid 19 ; Envejecimiento
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; Older people
Resum-abstract:  [cat] La pandèmia de COVID-19 va comportar nombrosos canvis socials en tots els àmbits i va afectar fins i tot l’àmbit de les intoxicacions. Per aquest motiu, es pretén analitzar l’impacte de la COVID-19 específicament en les intoxicacions dels més grans de 65 anys. Es va dissenyar un estudi retrospectiu i observacional dels intoxicats més grans de 65 anys atesos en un servei d’urgències d’hospital universitari de tercer nivell (del 1r de juny al 31 de juliol) en tres períodes de temps, de prepandèmia (2019), postconfinament estricte (2020) i desescalada amb recuperació de la normalitat (2021). De 1.200 intoxicats analitzats, 65 (6,43%) són més grans de 65 anys. Es va detectar una disminució de les intoxicacions en la fase de confinament (2019: 1,9% vs. 2020: 1,5%; i 2019: 1,9% vs. 2021: 1,4%; p<0,01), principalment de les recreatives (per alcohol i drogues d’abús), i es van incrementar posteriorment les intoxicacions suïcides i medicamentoses (14,20% vs. 28,76%; p<0,01) sobretot en més joves de 64 anys i adolescents. El grup de més grans de 65 anys es mantingué molt estable en les tres etapes estudiades pel que fa a intoxicacions. Com a conclusions tenim que els intoxicats més grans de 65 anys van seguir una evolució similar a la de la resta de grups d’edat en la pandèmia, però sense l’increment de les intoxicacions suïcides en les etapes posteriors al confinament detectades en els altres grups. La resiliència d’aquesta etapa de la vida podria ajudar a explicar aquests resultats. ; [spa] La pandemia de COVID-19 supuso numerosos cambios sociales en todos los ámbitos, afectando incluso a las intoxicaciones. Se pretende analizar el impacto de la COVID-19 específicamente en las intoxicaciones de los mayores de 65 años. Para ello se diseñó un estudio retrospectivo y observacional de los intoxicados mayores de 65 años atendidos en un servicio de urgencias de un hospital universitario de tercer nivel (de 1 de junio a 31 de julio) en tres períodos de tiempo: prepandemia (2019), postconfinamiento estricto (2020) y la desescalada con recuperación de la normalidad (2021). De 1.200 intoxicados analizados, 65 (6,43%) eran mayores de 65 años. Se detectó una disminución de las intoxicaciones en la fase de confinamiento (2019: 1,9% vs. 2020: 1,5%; y 2019: 1,9% vs. 2021: 1,4%; p<0,01), principalmente las recreativas (por alcohol y drogas de abuso), para incrementarse posteriormente las intoxicaciones suicidas y medicamentosas (14,20% vs. 28,76%; p<0,01) fundamentalmente en menores de 64 años y adolescentes. El grupo de mayores de 65 años se mantuvo muy estable en las tres etapas estudiadas en lo referente a las intoxicaciones. Como conclusiones vemos que los intoxicados mayores de 65 años siguieron una evolución similar a la del resto de grupos de edad en la pandemia, pero sin el incremento de las intoxicaciones suicidas en las etapas posteriores al confinamiento detectadas en los otros grupos. La resiliencia de esta etapa de la vida ayudaría a explicar los resultados.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 47-60
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess