Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Impacte de la COVID-19 i de les mesures per combatre-la en les taxes de mortalitat de la població de les Illes Balears
Autor/es García-Olalla, Myriam ; Navarro Arribas, Eliseo ; Requena Cabezuelo, Pilar
Matèries en català: Envelliment ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Envejecimiento ; Covid 19
Matèries en anglès: Aging ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] En aquest treball s’analitza l’impacte de la COVID-19 en les taxes de mortalitat de la població resident a les Illes Balears l’any 2020. Per a això, s’apliquen tècniques actuarials de «graduació» que permeten eliminar part de l’aleatorietat d’un fenomen com és la mortalitat per obtenir estimacions de les taxes de mortalitat edat per edat (des d’1 fins a 99 anys). A diferència d’altres estudis, aquest treball se centra en les taxes de mortalitat i no en el nombre de morts, cosa que proporciona una imatge diferent de les conseqüències de la pandèmia en la població. D’aquesta manera, les ràtios de les taxes de mortalitat dels períodes 2020 i 2018-2019 posen de manifest com la COVID-19 ha impactat de manera molt diferent en els diferents trams d’edat i en les poblacions masculina i femenina. D’altra banda, els resultats obtinguts mostren alguns patrons comuns en el comportament de la mortalitat balear i de l’espanyola durant l’any 2020, com ha estat la important disminució relativa de la mortalitat de nens i adolescents o el sever increment relatiu de la mortalitat en la població femenina entre 30 i 40 anys, superior al 15%. Però també ha de destacar-se que, exceptuant el grup de dones entre 30 i 40 anys, l’impacte de la COVID-19 en les taxes de mortalitat de la població balear durant 2020 ha estat notablement inferior al del conjunt de la població espanyola, especialment en la població de més edat[spa]spa ; [Spa] En este trabajo se procede a analizar el impacto del COVID-19 en las tasas de mortalidad de la población residente de las Islas Baleares en el año 2020. Para ello, se aplican técnicas actuariales de “graduación” que permiten eliminar parte de la aleatoriedad de un fenómeno como es la mortalidad para obtener estimaciones de las tasas de mortalidad edad por edad (desde 1 hasta 99 años). A diferencia de otros estudios, este trabajo se centra en las tasas de mortalidad y no en el número de fallecidos lo que proporciona una imagen diferente de las consecuencias de la pandemia en la población. De esta forma, las ratios de las tasas de mortalidad de los períodos 2020 y 2018-19 ponen de manifiesto como el COVID-19 ha impactado de manera muy diferente en los distintos tramos de edad y en las poblaciones masculina y femenina. Por otra parte, los resultados obtenidos muestran algunos patrones comunes en el comportamiento de la mortalidad balear y de la española durante el año 2020, como ha sido la importante disminución relativa de la mortalidad de niños y adolescentes o el severo incremento relativo de la mortalidad en la población femenina entre los 30 y 40 años, superior al 15%. Pero también debe destacarse que, exceptuando al grupo de mujeres entre los 30 y los 40 años, el impacto del COVID en las tasas de mortalidad de la población balear durante 2020 ha sido notablemente inferior al del conjunto de la población española, en especial, en la población de mayor edad.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 19-46
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess