Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Introducció
Autor/es Direcció de l’Anuari de l’Envelliment de les Illes Balears
Matèries en català: Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging
Resum-abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 13-19
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess