Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programes intergeneracionals educatius amb alumnat d’educació primària
Autor/es Quesada Serra, Victòria ; Sintes Torres, Maria
Matèries en català: Envelliment ; Educació
Matèries en castella: Envejecimiento ; Educación
Matèries en anglès: Aging ; Education
Resum-abstract:  [cat] El propòsit d’aquest capítol és fer una exploració inicial de programes intergeneracionals educatius que involucrin a nens d’educació primària i a persones majors. Es tracta de conèixer alguns dels programes intergeneracionals existents amb estudiants d’aquests nivells educatiu i de persones adultes majors, així com també d’analitzar les característiques d’aquests programes i els resultats que s’obtenen a través de la seva aplicació. Per aconseguir aquests objectius es va realitzar una revisió de la literatura a 5 bases de dades i es van seleccionar 15 articles que versaven sobre un programa intergeneracional i complien amb els següents requisits: programa que s’hagués publicat en castellà o en anglès en format article durant els darrers 15 anys, que inclogués a nins i nines d’educació primària i/o secundaria, que s’hagués dut a terme dins o fora del centre escolar i que impliqués una interacció mantinguda durant un temps entre els infants i les persones majors. En aquest capítol es presenten els 15 programes, explorant les seves característiques. ; [spa]El propósito de este capítulo es hacer una exploración inicial de programas intergeneracionales educativos que involucren a niños de educación primaria y a personas mayores. Se trata de conocer algunos de los programas intergeneracionales existentes con estudiantes de estos niveles educativos y de personas adultas mayores, así como también de analizar las características de estos programas y los resultados que se obtienen a través de su aplicación. Para conseguir estos objetivos se realizó una revisión de la literatura en 5 bases de datos y se seleccionaron 15 artículos que versaban sobre un programa intergeneracional y cumplían con los siguientes requisitos: programa que se hubiera publicado en castellano o en inglés en formado artículo durante los últimos 15 años, que incluyera a alumnado de educación primaria, que se hubiera llevado a cabo dentro o fuera del centro escolar y que implicara una interacción mantenida durante un tiempo entre los niños y las personas mayores. En este capítulo se presentan los 15 programas, explorando sus características.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 409-426
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess