Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment actiu i discapacitat intel·lectual: bones pràctiques amb apps
Autor/es Ferretjans Moranta, Vicenç ; Cuenca Pons, Lorena ; Pérez Roininen, Laura V. ; Luzón Perona, Adoración
Matèries en català: Innovacions tecnològiques -- Illes Balears ; Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento ; Innovaciones tecnológicas -- Balears (Comunitat Autónoma)
Matèries en anglès: Active aging ; Information technology -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] En les darreres dècades l’esperança de vida de les persones s’ha anat allargant de manera considerable en la població general i en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual (DI). L’organització Mater Misericordiae, que atén l’esmentat col·lectiu de manera integral, ha estat conscient des d’un principi d’aquesta nova realitat i del repte que això suposava, per la qual cosa ha realitzat al llarg d’aquests anys diverses accions adreçades a aquestes persones en procés d’envelliment. Aquestes accions varen culminar l’any 2019 en la concepció d’un programa transversal d’envelliment, en el qual a partir de la implicació de tots els actors involucrats: persones ateses, familiars i professionals, es donàs resposta a les necessitats detectades, el programa Envellint Junts. Malauradament, la irrupció de la pandèmia i les consegüents restriccions i mesures sanitàries han provocat que la majoria de les accions planejades s’hagin vist alterades d’una o altra manera. Una d’aquestes accions era la implementació per primera vegada d’un programa d’estimulació cognitiva mitjançant la utilització de noves tecnologies. En aquest article presentam les línies generals del programa Envellint Junts i de manera particular el procés d’adaptació del programa d’estimulació cognitiva mitjançant les noves tecnologies, així com els resultats obtinguts d’aquesta experiència, que, si bé no eren els esperats en un principi, sí que ens indiquen les grans possibilitats existents en el camp de l’estimulació cognitiva a persones amb DI en procés d’envelliment i la utilització de noves tecnologies. ; [spa] En las últimas décadas la esperanza de vida de las personas se ha ido alargando de manera considerable en la población general y en el colectivo de personas con discapacidad intelectual (DI). La organización Mater Misericordiae, que atiende al citado colectivo de manera integral, ha sido consciente desde un principio de esta nueva realidad y del reto que ello suponía, realizando a lo largo de estos años diversas acciones dirigidas a estas personas en proceso de envejecimiento. Estas acciones culminaron en el año 2019 con la concepción de un programa transversal de envejecimiento, en el que a partir de la implicación de todos los actores involucrados: personas atendidas, familiares y profesionales, se diera respuesta a las necesidades detectadas, el programa Envellint Junts. Desgraciadamente, la irrupción de la pandemia y las consiguientes restricciones y medidas sanitarias han provocado que la mayoría de las acciones planeadas se hayan visto alteradas de una u otra forma. Una de estas acciones era la implementación por primera vez de un programa de estimulación cognitiva mediante la utilización de las nuevas tecnologías. En el presente artículo presentamos las líneas generales del programa Envellint Junts y de manera particular el proceso de adaptación del programa de estimulación cognitiva mediante las nuevas tecnologías, así como los resultados obtenidos en esta experiencia que, si bien no eran los esperados en un principio, sí que nos indican las grandes posibilidades existentes en el campo de la estimulación cognitiva en personas con DI en proceso de envejecimiento y la utilización de nuevas tecnologías.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 360-380
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess