Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programa d’intervenció social de l’Assemblea Local de la Creu Roja en les persones grans: tallers cognitius. Adaptació metodològica en temps de pandèmia
Autor/es López Valera, Ana ; Mariscal López, Alba
Matèries en català: Envelliment ; COVID-19 (Malaltia) ; Persones grans -- Cura
Matèries en castella: Envejecimiento ; Covid 19 ; Ancianos -- Salud e higiene
Matèries en anglès: Aging ; Older people -- Care ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] La funció assistencial que caracteritza la Creu Roja, com a institució humanitària de caràcter voluntari, és l’atenció a totes les persones vulnerables a través d’accions integrades, dutes a terme per voluntariat, les quals, coordinades des del punt de vista tècnic i amb suport institucional, tenen com a objectiu principal el desenvolupament humà, l’empoderament personal i la participació comunitària de totes les persones en el seu context social. En aquest marc, l’Assemblea Local de la Creu Roja de Maó du a terme activitats fonamentades en relacions de proximitat que permeten una detecció de les necessitats de caràcter anticipat i l’establiment de xarxes de cooperació en l’àmbit comunitari que permeten que les estratègies d’intervenció s’orientin cap a la capacitació, especialment en l’atenció a les persones grans. En el pla d’atenció integral a la gent gran, des de l’Assemblea Local s’han dut a terme accions d’intervenció socioeducativa grupals, amb el nom de «tallers cognitius», amb la finalitat d’afavorir l’autonomia de les persones i millorar les seves condicions de vida i de relació social, que, a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma, s’han hagut de reconvertir i adaptar per poder arribar a aquest sector de la població, tan castigat per la situació sanitària. L’objectiu d’aquest article és explicar l’adaptació metodològica que s’ha fet per reconvertir els tallers presencials i grupals amb la gent gran en sessions individuals adaptades, que han implicat l’aplicació d’estratègies fonamentades en l’assessorament i el tractament individual, que han tingut un elevat nivell d’acceptació per part dels usuaris i han contribuït a consolidar la fita de proximitat que pretenen totes les intervencions iniciades des de l’Assemblea Local de la Creu Roja de Maó. ; [spa] La función asistencial que caracteriza a la Cruz Roja, como una institución humanitaria de carácter voluntario, es la atención a todas las personas vulnerables a través de acciones integradas, realizadas por voluntariado, que, coordinadas a nivel técnico y con el apoyo institucional, tienen como objetivo principal el desarrollo humano, el empoderamiento personal y la participación comunitaria de todas las personas en su contexto social. En este marco, la Asamblea Local de la Cruz Roja de Maó lleva a cabo actividades fomentadas en relaciones de proximidad que permiten una detección de las necesidades de manera anticipada y el establecimiento de redes de cooperación en el ámbito comunitario que facilitan que las estrategias de intervención se orienten hacia la capacitación, especialmente en la atención a las personas mayores. Dentro del plan de atención integral a las personas mayores, des de la Asamblea Local se han llevado a cabo acciones de intervención socioeducativas grupales, con el nombre de «tallers cognitius», con la finalidad de favorecer la autonomía de las personas y mejorar sus condiciones de vida y de relación social, que, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y a la declaración del estado de alarma, se han tenido que reconvertir y adaptar para poder llegar a este sector de la población, tan castigado por la situación sanitaria. El objetivo de este artículo es explicar la adaptación metodológica que se ha realizado para reconvertir los talleres presenciales y grupales con las personas mayores en sesiones individuales adaptadas, que han implicado la aplicación de estrategias basadas en el asesoramiento y tratamiento individual, que han tenido un elevado nivel de aceptación por parte de los usuarios y han contribuido a consolidar la proximidad que pretenden todas las intervenciones de la Asamblea Local de la Cruz Roja de Maó.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 257-270
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess