Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Balanç dels resultats de l’avaluació de l’eficàcia del Programa de competència familiar-auto en la promoció familiar de l’autonomia personal en l’envelliment
Autor/es Nevot Caldentey, Lluc ; Orte Socias, Carmen ; Molina Paniagua, Gregorio
Matèries en català: Gent gran ; Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Old age ; Old People
Resum-abstract:  [cat] La promoció de l’autonomia personal s’estableix com a element clau per garantir l’envelliment actiu. La família és, sovint, el sistema social encarregat d’atendre els adults grans quan no poden valer-se per si mateixos; proporciona vincles afectius, relacionals i emocionals necessaris per garantir el benestar de l’adult gran. Per garantir la qualitat de vida de l’adult gran, s’hauran de considerar els vincles familiars i les destreses relacionals i socials fonamentals per a la convivència i el suport social. El Programa de competència familiar universal-auto es dissenyà per promoure, dins la família, l’autonomia personal en l’envelliment. Amb un disseny quasi experimental, amb avaluacions pre-post dels participants del programa i amb l’aplicació d’instruments de mesurament dels efectes del programa sobre les famílies objecte d’estudi i d’intervenció, s’identificà que el PCF-Auto és eficaç en la consecució dels objectius. En relació amb l’eficàcia del programa en el desenvolupament de competències familiars i de relació social, s’identificà una millora estadísticament significativa en les escales Apgar, de funcionalitat familiar, l’escala de recursos socials (OARS), de relació social, i en l’escala de mesurament de la resiliència familiar. Per concloure, queda demostrada l’efectivitat del PCF-Auto en la resposta a la necessitat de mesures de promoció de l’autonomia i de l’envelliment actiu en adults grans, indicada pels ens nacionals i internacionals principals, lleis i estudis sobre l’envelliment i la dependència. El PCF-Auto confirma que és vàlid com a eina preventiva de situacions de dependència mitjançant el treball sobre l’àmbit familiar. ; [spa] La promoción de la autonomía personal se establece como elemento clave para garantizar el envejecimiento activo. La familia es, a menudo, el sistema social encargado de atender a los adultos mayores cuando estos no pueden valerse por si mismos; proporciona vínculos afectivos, relacionales y emocionales necesarios para garantizar el bienestar del adulto mayor. Para garantizar la calidad de vida del adulto mayor, se tendrán que considerar los vínculos familiares y las destrezas relacionales y sociales fundamentales para la convivencia y el apoyo social. El Programa de competencia familiar universal-auto se diseñó para promover, dentro de la familia, la autonomía personal en el envejecimiento. Con un diseño casi experimental, con evaluaciones pre-post de los participantes del programa y bajo la aplicación de instrumentos de medición de los efectos del programa sobre las familias objeto de estudio e intervención, se identificó que el PCF-Auto es eficaz en la consecución de sus objetivos. En relación a la eficacia del programa en el desarrollo de competencias familiares y de relación social, se identificó una mejora estadísticamente significativa en las escalas Apgar, de funcionalidad familiar, la escala de recursos sociales (OARS), de relación social, y en la escala de medición de la resiliencia familiar. En conclusión, queda demostrada la efectividad del PCF-Auto en la respuesta a la necesidad de medidas de promoción de la autonomía y del envejecimiento activo en adultos mayores, indicada por los principales entes nacionales e internacionales, leyes y estudios sobre el envejecimiento y dependencia. El PCF-Auto confirma su validez como herramienta preventiva de situaciones de dependencia mediante el trabajo sobre el ámbito familiar.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 189-210
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess