Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Edatisme: en una societat edatista tots hi estam implicats
Autor/es Macías González, Liberto ; Vives Barceló, Marga
Matèries en català: Gent gran ; Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos
Matèries en anglès: Old age ; Older people
Resum-abstract:  [cat] L’edat és un concepte subjectiu tant des del punt de vista personal com social. També ho són les atribucions que fem a les persones grans, ja que influeixen de manera conscient o subconscient en els (auto)comportaments envers el col·lectiu dels més grans. En aquest capítol abordam l’edatisme, terme descrit ja el 1969 per Butler per referir-se a la discriminació per motius d’edat; discriminació que, amb el sexisme i el racisme, són les tres formes de discriminació més esteses dins la societat actual (Stallard et al., 2002) i que, per tant, necessiten un abordatge multidisciplinari (OMS, 2021), ja que afecten les conductes, les creences i els afectes (Losada, 2004) i porten conseqüències que poden arribar a ser l’inici d’un maltractament o afectar directament l’esperança de vida de la persona gran. El capítol aborda dos eixos fonamentals per poder combatre i prevenir situacions d’edatisme: l’educació (com més primerenca millor i oferint espais intergeneracionals) i el model de persona gran que es projecta als mitjans de comunicació. ; [spa] La edad es un concepto subjetivo tanto a nivel personal como social. También lo son las atribuciones que hacemos a las personas mayores, ya que influyen de forma consciente o subconsciente en los (auto)comportamientos hacia el colectivo de los más mayores. En este capítulo abordamos el edadismo, término descrito ya en 1969 por Butler para referirse a la discriminación por motivos de edad. Discriminación que, junto con el sexismo y el racismo son las tres formas de discriminación más extendidas en la sociedad actual (Stallard et al., 2002) y que, por tanto, necesitan un abordaje multidisciplinar (OMS, 2021), ya que afectan a las conductas, creencias y afectos (Losada, 2004), que pueden derivar en un inicio de maltrato o afectar directamente a la esperanza de vida de la persona mayor. Finalmente, el capítulo aborda dos ejes fundamentales para poder combatir y prevenir situaciones de edadismo: la educación (cuanto más temprana mejor y ofreciendo espacios intergeneracionales) y el modelo de persona mayor que proyectan los medios de comunicación.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 141-156
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess