Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La necessitat d’un protocol de detecció de violència de gènere en la dona gran. Pilotatge al municipi de Calvià
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Gamundí Massagué, Cristina ; Santacreu Oliver, Empar ; Sánchez-Prieto, Lidia ; El Boutaybi Mohamed, Soraya ; Gelabert Mayol, Emmanuelle ; Fernández Trapero, Soledad ; Mascaraque Rojas, Toni ; Verger Oliver, Maria del Mar ; Ramis Oliver, Catalina
Matèries en català: Violència envers les dones ; Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento ; Violencia de género
Matèries en anglès: Genrer Violence ; Aging
Resum-abstract:  [cat] L’IBdona ha concedit a l’Ajuntament de Calvià una subvenció, amb càrrec al pressupost del Pacte d’Estat contra les violències masclistes, per realitzar als anys 2020 i 2021 un “Estudi sobre la violència de gènere en dones majors de seixanta-cinc anys”. Per part de l’Ajuntament de Calvià, aquest estudi s’ha impulsat des del Servei d’Intervenció Social i Persones Majors en coordinació amb el Servei d’Igualtat, i s’ha duit a terme sota la direcció de Carmen Orte Socias, Catedràtica d’Universitat i Directora de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal i per Lidia Sánchez- Prieto, doctora en Educació. Amb aquest estudi es pretén fer una anàlisi de la situació de les dones grans víctimes de violència de gènere del Municipi de Calvià. A la vegada, amb els resultats es proposarà un model de protocol de detecció, dirigit a visibilitzar els factors de risc de les dones grans víctimes de violència, que permeti a professionals de l’atenció directa posar en marxa protocols d’actuacions i d’intervenció de forma coordinada. En concret, a aquest capítol es presenta una part de la recerca qualitativa que es va desenvolupar a “l’Estudi sobre la violència de gènere en dones de seixantacinc anys o més anys”, basada en la realització de dos grups focals amb professionals i experts de diferents serveis d’atenció directa a les víctimes de violència de gènere o persones grans del municipi. Els resultats verifiquen que, associades al col·lectiu de dones grans, es generen situacions i barreres que afavoreixen la vulnerabilitat d’aquestes víctimes. A més, també s’aborden les fortaleses i les febleses de les intervencions actuals del municipi de Calvià. Al seu torn, s’emfatitza com ha influït la pandèmia de COVID-19 en el col·lectiu de persones grans. Finalment, la informació prèvia permet establir indicacions de com s’hauria d’orientar el protocol de detecció específic a les víctimes més grans. ; [spa] El IBdona ha concedido al Ayuntamiento de Calvià una subvención, a cargo del presupuesto del Pacto de Estado contra las violencias machistas, para realizar en 2020 y 2021 un “Estudio sobre la violencia de género en mujeres mayores de sesenta y cinco o más años”. Por parte del Ayuntamiento de Calvià, este estudio se ha impulsado desde el Servicio de Intervención Social y Personas Mayores en coordinación con el Servicio de Igualdad, y se ha llevado a cabo bajo la dirección de Carmen Orte Socias, Catedrática de Universidad y Directora de la Cátedra de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal y por Lidia Sánchez-Prieto, doctora en Educación. Con este estudio se pretende hacer un análisis de la situación de las mujeres mayores víctimas de violencia de género del Municipio de Calvià. De igual modo, con los resultados se propondrá un modelo de protocolo de detección, dirigido a visibilizar los factores de riesgo de las mujeres mayores víctimas de violencia, que permita a profesionales de la atención directa poner en marcha protocolos de actuaciones y de intervención de forma coordinada. En concreto, en este capítulo se presenta una parte de la investigación cualitativa que se desarrolló en el “Estudio sobre la violencia de género en mujeres mayores de sesenta y cinco años”, basada en la realización de dos grupos focales con profesionales y expertos de diferentes servicios de atención directa a las víctimas de violencia de género o personas mayores del municipio. Los resultados verifican que, asociadas al colectivo de mujeres mayores, se generan situaciones y barreras que favorecen la vulnerabilidad de estas víctimas. Además, también se abordan las fortalezas y las debilidades de las intervenciones actuales del municipio de Calvià. A su vez, se enfatiza cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en el colectivo de mayores. Finalmente, la información previa permite establecer indicaciones de cómo se debería orientar el protocolo de detección específico a las víctimas mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 121-140
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess