Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Actituds envers la mort de les persones grans i els professionals de la salut: un any de COVID-19
Autor/es Fernández Muñoz, Saray ; Valero de Vicente, Maria
Matèries en català: Envelliment ; COVID-19 (Malaltia) ; Persones grans
Matèries en castella: Covid 19 ; Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging ; Old age ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] La COVID-19 ha causat milers de víctimes mortals i ha acostat a la societat l’experiència de la mort. El present estudi té com a objectiu principal investigar les actituds envers la mort de les persones més grans de seixanta-cinc anys i els professionals de la salut. Tots dos s’han enfrontat a la malaltia sent grups d’alt risc: un, per ser més vulnerable a l’efecte de la malaltia, i l’altre, per haver d’afrontar-la i atendre-la professionalment. Així mateix, les persones grans són el grup d’edat on més morts s’han registrat, i, en el cas dels professionals de la salut, han hagut d’oferir cures i treballar en estreta relació amb la mort. S’espera que siguin col·lectius amb actituds negatives envers la mort. Hi han participat 38 persones més grans de seixanta-cinc anys i 44 professionals sanitaris. A cada grup se’ls ha proporcionat dos qüestionaris diferents formats per les escales següents validades per a la població espanyola: EBAM, PRAM-R i ProQOL-IV. Els resultats principals assenyalen que tots dos grups presenten actituds negatives envers la mort; no obstant això, el grup de professionals de la salut és el que manifesta tenir més evitació i por de la mort, a més d’alts nivells de trauma secundari i la síndrome del professional cremat o burnout. ; [spa] La COVID-19 se ha cobrado miles de vidas acercando a la sociedad la experiencia de la muerte. El presente estudio tiene como objetivo principal investigar las actitudes hacia la muerte de las personas mayores de sesenta y cinco años y los profesionales de la salud. Ambos se han enfrentado a la enfermedad siendo grupos de alto riesgo, uno por ser más vulnerable a los efectos de la enfermedad y el otro por tener que afrontarla y atenderla profesionalmente. Así mismo, las personas mayores son el grupo de edad dónde más fallecidos se han producido, y en el caso de los profesionales de la salud, han tenido que brindar cuidados y trabajar en estrecha relación con la muerte. Se espera que sean colectivos con actitudes negativas hacia la muerte. Han participado un total de 38 personas mayores de sesenta y cinco años y 44 profesionales sanitarios. A cada grupo se les ha administrado dos cuestionarios diferentes formados por las siguientes escalas validadas para población española: EBAM, PRAM-R y ProQOL-IV. Los principales resultados señalan que ambos grupos presentan actitudes negativas hacia la muerte; sin embargo, el grupo de profesionales de la salud presenta en mayor medida evitación y miedo a la muerte, además de altos niveles de trauma secundario y burnout.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp 31-52
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess