Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les iniciatives socioeducatives per a les persones grans milloren la seva percepció de qualitat de vida
Autor/es Macías González, Liberto
Matèries en català: Persones grans -- Educació
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos -- Educación
Matèries en anglès: Older people -- Education
Resum-abstract:  [cat] Aquest article ha sorgit a partir de la tesi doctoral «Qualitat de vida i educació de persones grans: la influència dels programes universitaris per a majors en el manteniment de la qualitat de vida. Anàlisi longitudinal». En l’article es fa una síntesi de l’apartat dedicat a l’educació de les persones grans i la qualitat de vida. S’hi descriu la revisió sistemàtica que es va dur a terme en les principals bases de dades de ciències socials i ciències de l’educació, com són Redined, ISOC, Dialnet, ERIC i EBSCO, que inclouen tant articles en espanyol com en anglès. En el transcurs de l’article s’analitzen els documents seleccionats, tant estudis experimentals com teòrics, i s’exposen aquells aspectes que són coincidents, les seves diferències, així com a les conclusions a les quals arriben en la realització de les investigacions i els estudis. Els elements que s’analitzen amb més profunditat tenen a veure amb el perfil dels participants en els programes educatius dirigits a persones grans, l’envelliment de la població i la seva relació amb l’envelliment actiu, la qualitat i la satisfacció amb la vida, la percepció de la salut, les relacions socials, les habilitats, la qualitat ambiental i les activitats de temps lliure. Es fa referència a la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida; s’indiquen les motivacions, els beneficis i les barreres dels programes educatius per a les persones de més edat, i acaba amb la valoració que fan, d’aquests mateixos programes, tant alumnat com professorat. Com a conclusió, cal assenyalar que l’educació específica per a les persones grans fomenta la participació en la societat i impulsa les seves capacitats cognitives i emocionals, així com la millora de la seva qualitat de vida. ; [spa] Este artículo ha surgido a partir de la tesis doctoral «Calidad de vida y educación de mayores: la influencia de los programas universitarios para mayores en el mantenimiento de la calidad de vida. Análisis longitudinal». En el artículo se hace una síntesis del apartado dedicado a la educación de personas mayores y calidad de vida. Se describe la revisión sistemática que se llevó a cabo en las principales bases de datos de ciencias sociales y ciencias de la educación, como son Redined, ISOC, Dialnet, ERIC y EBSCO, incluyendo tanto artículos en español como en inglés. En el transcurso del artículo se analizan los documentos seleccionados, tanto estudios experimentales como teóricos, y se exponen aquellos aspectos que son coincidentes, aquellos en los que se diferencian, así como las conclusiones a las que llegan en la realización de sus investigaciones y estudios. Los elementos que se analizan con mayor profundidad tienen que ver con el perfil de los participantes en los programas educativos dirigidos a personas mayores, el envejecimiento de la población y su relación con el envejecimiento activo, la calidad y la satisfacción con la vida, la percepción de la salud, las relaciones sociales, las habilidades, la calidad ambiental y las actividades de tiempo libre. Se hace referencia a la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y se indican las motivaciones, los beneficios y las barreras de los programas educativos para los más mayores, finalizando con la valoración que dan, de este tipo de programas, tanto el alumnado como el profesorado. Como conclusión, cabe señalar que la educación específica para las personas mayores fomenta la participación en la sociedad, impulsa sus capacidades cognitivas y emocionales, así como la mejora de la calidad de vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 427-443
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess