Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC) i la gent gran
Autor/es Oliver Torelló, Josep Lluís ; Gelabert Mures, Noemi ; Cabellos Vidal, Albert
Matèries en català: Tecnologia de la informació
Matèries en castella: Envejecimiento ; Sociedad de la información
Matèries en anglès: Information technology
Resum-abstract:  [cat] Les TRIC són, per a gran part de la població, una eina quotidiana més. Són pocs els serveis, públics o privats, que no utilitzen les noves tecnologies per facilitar la interacció amb el propi servei o per oferir una comunicació i informació més àgils a les persones usuàries. No obstant això, segueixen havent-hi desigualtats, tant en l’accés com en la capacitat per saber utilitzar-les. Al llarg d’aquest article ens centrarem en la situació de les persones grans respecte de l’ús de les TRIC. ; [spa] Las TRIC son, para gran parte de la población, una herramienta cotidiana más. Son pocos los servicios, públicos o privados, que no usen las nuevas tecnologías para facilitar la interacción con el propio servicio o para ofrecer una comunicación e información más ágiles a las personas usuarias. Sin embargo, sigue habiendo desigualdades, tanto en el acceso como en la capacidad para saber usarlas. A lo largo de este artículo nos centraremos en la situación de las personas mayores respecto al uso de las TRIC.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 375-392
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess