Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tractament no farmacològic de la malaltia d’AlzheimerProjecte d’investigació: Assaig clínic per avaluar la possible eficàcia de l’estimulació cognitiva i d’un suplement nutricional en pacients amb malaltia d’Alzheimer
Autor/es García Caldentey, Joan ; García Caldentey, Carles ; Llompart Mateu, Catalina M. ; García Trujillo, Antonio J.
Matèries en català: Alzheimer, Malaltia d'
Matèries en castella: Envejecimiento ; Alzheimer,Enfermedad de
Matèries en anglès: Alzheimer's disease
Resum-abstract:  [cat] Objectius: atesa la limitada eficàcia dels fàrmacs disponibles per a la malaltia d’Alzheimer (MA), és important utilitzar tractaments no farmacològics. L’estimulació cognitiva (EC) és una intervenció que augmenta la reserva cognitiva. Souvenaid® és una combinació específica de nutrients que ha demostrat que millora la memòria en la MA lleu. El nostre objectiu principal és avaluar l’eficàcia i la possible interacció positiva d’ambdues estratègies. Material i mètodes: assaig clínic factorial en fase II, multicèntric, aleatoritzat, cec per a l’avaluador. La intervenció experimental consisteix en EC (programa neuronUp) i l’administració de Souvenaid® 1 pot/dia. La intervenció control consisteix en teràpia ocupacional i suplement nutricional placebo. Durada de les intervencions: 12 setmanes. S’avalua amb escales específiques l’eficàcia per millorar el rendiment de la situació neuropsiquiàtrica. Finalment, la seguretat i la tolerància s’avaluen amb exploracions físiques i neurològiques, constants vitals i control d’esdeveniments adversos. Resultats: fins ara s’han inclòs a l’estudi 56 pacients amb una edat mitjana de 76,4 anys. Tots pateixen MA en estadi lleu. Fins ara només s’han retirat quatre subjectes per falta d’assistència a la teràpia. A pesar del baix nombre de pacients inclosos, s’aprecia una tendència a la millora del grup tractat. Previsió d’incloure 204 pacients, 52 en cada grup, en 3 anys. Conclusió: es duu a terme un assaig clínic independent per demostrar l’eficàcia i la possible interacció positiva del tractament no farmacològic en la MA lleu amb EC i Souvenaid®. ; [spa] Objetivos: ante la limitada eficacia de fármacos disponibles para la enfermedad de Alzheimer (EA), es importante emplear tratamientos no farmacológicos. La estimulación cognitiva (EC) es una intervención que aumenta la reserva cognitiva. Souvenaid® es una combinación específica de nutrientes que ha demostrado mejorar la memoria en EA leve. Nuestro objetivo principal es evaluar la eficacia y posible interacción positiva de ambas estrategias. Material y métodos: ensayo clínico factorial fase II, multicéntrico, aleatorizado, ciego para el evaluador. La intervención experimental consiste en EC (programa neuronUp) y administración de Souvenaid® 1 bote/día. La intervención control consiste en terapia ocupacional y suplemento nutricional placebo. Duración de las intervenciones 12 semanas. Se evalúa con escalas específicas la eficacia para mejorar el rendimiento de la función memoria, el resto de capacidades cognitivas, la capacidad funcional y la situación neuropsiquiátrica. Finalmente, la seguridad y la tolerancia se evalúan con exploraciones físicas y neurológicas, constantes vitales y control de acontecimientos adversos. Resultados: hasta la fecha incluidos 56 pacientes con una edad media de 76,4 años. Todos padecen EA en estadio leve. Hasta ahora solo se han retirado cuatro sujetos del estudio por falta de asistencia a la terapia. A pesar del bajo número de pacientes incluidos, se aprecia una tendencia a la mejoría del grupo tratado. Prevista inclusión de 204 pacientes, 52 en cada grupo, en 3 años. Conclusión: se está llevando a cabo un ensayo clínico independiente para demostrar la eficacia y la posible interacción positiva del tratamiento no farmacológico en la EA leve con EC y Souvenaid®.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 319-337
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess