Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Què he de saber per cuidar la salut de l’esquena?
Autor/es Sitges Quirós, Carolina ; García Dopico, Nuria Maria ; Terrasa Navarro, Joan Llorenç ; Winterholler, Christine
Matèries en català: Dolor en la vellesa
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos -- Protección, asistencia,etc...
Matèries en anglès: Pain in old age
Resum-abstract:  [cat] El dolor lumbar és la principal causa de discapacitat als països industrialitzats, un fet que provoca una despesa important en salut pública en conceptes assistencials i laborals. Si bé el seu origen sol ser desconegut i no atribuïble a una única causa, està relacionat amb factors de risc, entre els quals destaquen l’edat, el sexe femení, l’obesitat i la inactivitat física. Atenent a les previsions actuals d’envelliment poblacional, el nombre de persones grans amb dolor lumbar s’incrementarà, la qual cosa fa necessari generar estratègies efectives per atendre les seves necessitats, millorar-ne la salut i reduir el cost associat. Per l’evidència científica existent a l’actualitat, el tractament hauria de ser multidisciplinari i hauria d’incloure: (1) intervencions conservadores actives, com informació per afavorir l’automaneig, exercici físic i teràpia cognitivoconductual, on les eines mòbils de salut poden tenir un paper de suport especialment important, i (2) passives, com la teràpia manual, que inclou fisioteràpia, manipulacions, mobilitzacions i massatge; (3) tractament farmacològic basat principalment en antiinflamatoris no esteroides (AINEs) orals, i (4) només recórrer a intervencions invasives quan el tractament no quirúrgic no ha funcionat. A més, el desenvolupament de tècniques automoduladores no invasives, com el neurofeedback; neuroestimuladores, com l’estimulació magnètica transcranial (TMS, en anglès) i l’estimulació transcranial de corrent directe (tDCS, en anglès) presenten perspectives d’èxit per ser emprades clínicament per alleujar el dolor i millorar els símptomes afectius en gent gran, per ser una alternativa a l’ús de tractaments farmacològics o per prevenir efectes secundaris i/o interacció amb fàrmacs. ; [spa] El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en los países industrializados, lo que provoca un importante gasto en salud pública en conceptos asistenciales y laborales. Si bien su origen suele ser desconocido y no atribuible a una única causa, está relacionado con factores de riesgo, entre los que destacan la edad, el sexo femenino, la obesidad y la inactividad física. Atendiendo a las previsiones actuales de envejecimiento poblacional, el número de personas mayores con dolor lumbar se incrementará, lo que hace necesario generar estrategias efectivas para atender sus necesidades, mejorar su salud y reducir el coste asociado. Dada la evidencia científica existente en la actualidad, el tratamiento debería ser multidisciplinar e incluir: (1) intervenciones conservadoras activas, como información para favorecer el automanejo, ejercicio físico y terapia cognitivo-conductual, donde las herramientas móviles de salud pueden tener un papel de apoyo especialmente importante, y (2) pasivas, como la terapia manual, que incluye fisioterapia, manipulaciones, movilizaciones y masaje; (3) tratamiento farmacológico basado principalmente en antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) orales, y (4) solo recurrir a intervenciones invasivas cuando el tratamiento no quirúrgico no ha funcionado. Además, el desarrollo de técnicas automoduladoras no invasivas, como el neurofeedback; neuroestimuladoras, como la estimulación magnética transcraneal (TMS, en inglés) y la estimulación transcraneal de corriente directa (tDCS, en inglés) presentan perspectivas de éxito para ser empleadas clínicamente para aliviar el dolor y mejorar los síntomas afectivos en ancianos, para ser una alternativa al uso de tratamientos farmacológicos y/o para prevenir efectos secundarios e interacción con fármacos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 239-266
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess