Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Atenció al pacient amb fractura de maluc en un hospital de tercer nivell
Autor/es Femenias Sureda, Maria Magdalena ; Salvà D’Agosto, Pilar ; Calafell Mas, Pere ; Murillas Angoiti, Javier
Matèries en català: Articulació coxofemoral
Matèries en castella: Envejecimiento ; Caderas -- Prótesis
Matèries en anglès: Hip joint
Resum-abstract:  [cat] Un dels tipus més freqüents, i la més greu, de fractures per fragilitat és la fractura de maluc. Aquest tipus de fractura afecta persones d’edat avançada i amb comorbiditats associades. El progressiu envelliment de la població preveu un augment de la seva prevalença en els pròxims anys. Els pacients que sofreixen aquest tipus de fractura presenten com a conseqüència un deteriorament en la capacitat funcional que varia des de diferents graus de discapacitat fins a una incapacitat completa. A més a més, la mortalitat al cap d’un any d’haver patit la fractura pot arribar fins al 30%. Tot això esdevé un problema de salut amb una gran repercussió sanitària que s’estén més enllà d’un problema ortopèdic i afecta moltes altres àrees, a més de la cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT), com ara la medicina interna (MIR), l’anestèsia i reanimació (ANR), la rehabilitació (REH), la infermeria i el treball social (TS). La seva aparició marca l’inici d’un complex pla de tractament que requereix una valoració integral, una especial continuïtat en l’atenció i una homogeneïtzació de procediments. El 2014 l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE) posà en marxa la via clínica de fractura de maluc, amb l’objectiu de crear un equip multidisciplinari i de realitzar un pla general de treball per millorar la gestió clínica d’aquests malalts. Tot això ha contribuït a reduir les complicacions mèdiques, la mortalitat, l’estada preoperatòria i l’estada mitjana i, per tant, el cost econòmic. ; [spa] Una de las fracturas por fragilidad más frecuente, y la más grave, es la fractura de cadera. Este tipo de fractura afecta a personas de edad avanzada y con comorbilidad asociada, lo que, unido al progresivo envejecimiento de la población, predice un aumento de su prevalencia en los próximos años. Los pacientes que sufren este tipo de fractura tienen como consecuencia un deterioro de su capacidad funcional, que varía desde diferentes grados de discapacidad hasta la incapacidad completa. Por otro lado, la mortalidad al año de haber sufrido una fractura puede alcanzar hasta un 30%. Todo ello conlleva un problema de salud con gran repercusión sanitaria que se extiende más allá del problema ortopédico y que afecta a muchas otras áreas, además de la cirugía ortopédica y traumatología (COT), como la medicina interna (MIR), la anestesia y reanimación (ANR), la rehabilitación (RHB), la enfermería y el trabajo social (TS). Su aparición marca el inicio de un complejo plan de tratamiento que requiere una valoración integral, una continuidad en la atención y una homogeneización de procedimientos. En 2014 el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) puso en marcha la vía clínica de fractura de cadera, cuyo objetivo era crear un equipo multidisciplinar y realizar un plan general de trabajo para mejorar la gestión clínica de estos pacientes. Este procedimiento ha contribuido a reducir complicaciones médicas, la mortalidad, la estancia preoperatoria y la estancia media y, por lo tanto, los costes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 221-237
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess