Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dolor en les persones majors, una visió des de les cures pal·liatives
Autor/es Santamaria Semis, Joan ; Amengual Vich, Antoni Gabriel ; Julià Vadell, Jaume ; García Sánchez, Emilia
Matèries en català: Dolor ; Tractament pal·liatiu
Matèries en castella: Envejecimiento ; Dolor ; Tratamiento paliativo
Matèries en anglès: Pain ; Palliative treatment
Resum-abstract:  [cat] Objectius: observar si hi ha diferències en la intensitat i el tractament del dolor segons l’edat, el sexe, el tipus de malaltia, el tipus de dolor i el nivell assistencial de procedència. Mètodes: estudi observacional descriptiu a partir de l’activitat assistencial (2018-19) de la UMP-HG. Estudiem 592 pacients, amb les variables: edat, sexe, procedència, malaltia, tipus de dolor, intensitat i tractament del dolor. Resultats: dels 592 pacients, el 54% eren homes, mitjana d’edat: 73 anys (21-104). Hem fet tres grups d’edat: < 65 anys (27%), de 65-75 anys (26%) i > 75 anys (47%). Un 86% (509) tenen una malaltia oncològica. El 55% ingressen procedents de l’ESAD / Atenció Primària. Dels 495 pacients amb dolor, en 290 (49%) és nociceptiu (EVN) 3,4/10 DT: 2.1 i en 97 (16,4%) és neuropàtic (EVN) 5,4/10 DT:2,0. En 108 (18%) amb deteriorament cognitiu, (PAINAD) 2,9/10, DT: 1,9. En relació amb el tractament del dolor un 50% porten opioides forts a l’ingrés. Els > 75 anys duen menys opioides forts (38%) que els pacients ≤ 65 anys (63%) i que els de 65-75 anys (59%). El 55% dels pacients oncològics prenen opioides forts i un 23% dels no oncològics. Els pacients procedents d’ESAD i d’oncologia portaven, respectivament, un 56% d’opioides forts enfront d’un 28% dels procedents d’altres serveis. Conclusions: no trobem diferències entre la intensitat i el sexe, l’edat i la procedència, sí amb el tipus de dolor. Els pacients > 75 anys, els no oncològics i els procedents d’equips amb poca experiència en el tractament del dolor són menys tractats amb opioides forts. ; [spa] Objetivos: observar si hay diferencias en la intensidad y el tratamiento del dolor según la edad, el sexo, el tipo de enfermedad, el tipo de dolor y el nivel asistencial de procedencia. Métodos: estudio observacional descriptivo a partir de la actividad asistencial (2018- 19) de la UMP-HG. Estudiamos 592 pacientes, con las variables: edad, sexo, procedencia, enfermedad, tipo de dolor, intensidad y tratamiento del dolor. Resultados: de 592 pacientes, el 54% eren hombres, media de edad: 73 años (21-104). Hemos hecho tres grupos de edad: < 65 años (27%), de 65-75 años (26%) y > 75 años (47%). Un 86% (509) tienen una enfermedad oncológica. El 55% ingresan procedentes de ESAD / Atención Primaria. De los 495 pacientes con dolor, en 290 (49%) es nociceptivo, (EVN) 3,4/10 DT: 2.1 y en 97 (16,4%) es neuropático (EVN) 5,4/10 DT:2,0. En 108 (18%) con deterioro cognitivo (PAINAD) 2,9/10, DT: 1,9. Con relación al tratamiento del dolor un 50% toman opioides fuertes al ingreso. Los > 75 años toman menos opioides fuertes (38%) que los pacientes ≤ 65 años (63%) y que los de 65-75 años (59%). El 55% de los pacientes oncológicos toman opioides fuertes frente a un 23% de los no oncológicos. Los pacientes procedentes de ESAD y de oncología llevaban, respectivamente, un 56% de opioides fuertes frente a un 28% de los procedentes de otros servicios. Conclusiones: no encontramos diferencias entre la intensidad y el sexo, la edad y la procedencia; sí con el tipo de dolor. Los pacientes > 75 años, los no oncológicos y los procedentes de equipos con poca experiencia en el tratamiento del dolor son menos tratados con opioides fuertes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 201-220
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess