Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El dolor en la gent gran
Autor/es González Roldán, Ana María ; Terrasa Navarro, Joan Llorenç ; Aquino dos Santos Lima, Priscila ; Montoya Jiménez, Pedro J.
Matèries en català: Dolor ; Persones grans -- Cura
Matèries en castella: Envejecimiento ; Dolor ; Ancianos -- Cuidados
Matèries en anglès: Pain ; Older people -- Care
Resum-abstract:  [cat] El dolor és un fenomen complex. Aquesta afirmació és especialment certa en el cas de les persones grans. És un fet conegut que la probabilitat de sofrir dolor agut o crònic augmenta a mesura que envellim. A més, la presència de dolor en la gent gran s’associa a una qualitat de vida més dolenta, a més deterioració cognitiva i aïllament social. És probable que els canvis cerebrals que provoca l’envelliment estiguin implicats en la prevalença més gran del dolor en persones grans. No obstant això, la recerca dedicada a l’estudi de les bases neurofisiològiques del dolor en aquestes persones és sorprenentment limitada. En aquest capítol farem un breu repàs als principals resultats de la recerca centrada en la percepció del dolor en la gent gran. A més, explicarem les particularitats que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar i diagnosticar el dolor en aquesta població com una introducció necessària al següent capítol d’aquest anuari, on s’abordaran els diferents tipus de tractaments disponibles avui dia per tractar el dolor en les persones grans. ; [spa] El dolor es un fenómeno complejo. Esta afirmación es especialmente cierta en el caso de las personas mayores. Es un hecho conocido que la probabilidad de sufrir dolor, ya sea agudo o crónico, aumenta a medida que envejecemos. Además, la presencia de dolor en los mayores se asocia a una peor calidad de vida, mayor deterioro cognitivo y aislamiento social. Es probable que los cambios cerebrales que provoca el envejecimiento estén implicados en la mayor prevalencia del dolor en personas mayores. Sin embargo, la investigación dedicada al estudio de las bases neurofisiológicas del dolor en este colectivo es sorprendentemente limitada. En este capítulo haremos un breve repaso a los principales resultados de la investigación centrada en la percepción del dolor en personas mayores. Además, explicaremos las particularidades que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar y diagnosticar el dolor en esta población, como una introducción necesaria al siguiente capítulo de este anuario, donde se abordarán los diferentes tipos de tratamientos disponibles hoy en día para tratar el dolor en estas personas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 183-199
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess