Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La primera onada de la COVID-19 a les Illes Balears: reflexions generals, anàlisi de dades i repercussions sobre la tercera edat
Autor/es Lluch i Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Epidèmies
Matèries en castella: Covid 19 -- Aspectos sociales ; Epidemias
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; Epidemics
Resum-abstract:  [cat] El 2020, com el 1918 al segle passat, romandrà a la memòria col·lectiva com l’any en què una pandèmia vírica colpejà, violentament i inesperadament, tota la humanitat. Una pandèmia que va sorprendre una societat, sobretot els països amb més desenvolupament econòmic i tecnològic, acostumada a viure en un entorn que li garantia elevades esperances de vida, en creixement continuat i sense ensurts sanitaris. Aquesta situació canvià radicalment en pocs mesos. Al mes de gener arribaren les primeres notícies d’una nova malaltia que afectava una llunyana regió xinesa. Semblava, aleshores, que no havia d’arribar mai, i ens explicaren que es tractava d’un nou coronavirus que segurament podria causar poques conseqüències més que un refredat comú o una grip lleu. Al mes de febrer, es detectaren problemes sanitaris al nord d’Itàlia (abans se n’havien detectat tres casos importats) i, tot i que el risc sanitari semblava molt més proper i real, atesa la xifra creixent d’ingressos hospitalaris i el greu estat de molts d’afectats (i les primeres defuncions), encara es confiava en la possibilitat de gestió i control dels primers casos que es detectessin a l’Estat espanyol. Malgrat tot, encara s’actuava com si el virus no fos capaç de generar un embat epidèmic significatiu. Així, sense que fos detectat, el virus es difongué per Europa i per l’Estat espanyol, i, quan les autoritats sanitàries se n’adonaren, ja hi havia difusió comunitària. Això provocà la declaració de l’estat d’alarma, que es perllongà des de l’anunci el 14 de març fins a l’inici de la nova normalitat el dia 21 de juny. Durant aquest període, hi hagué una fortíssima tensió i pressió sobre el sistema sanitari, es decretà el confinament sistemàtic de tota la població i començà una paralització de l’economia mai experimentada en tota la història de la humanitat. Aquest virus ha afectat amb una intensitat particular les persones de més edat de la nostra societat; no tan sols s’han detectat moltes persones infectades en aquests grups d’edat, sinó unes taxes d’afectació especialment intenses que han determinat una xifra important d’ingressos hospitalaris en planta i en UCI, així com uns nombres elevats de defuncions. Així mateix, la situació ha esdevingut especialment greu en els establiments residencials geriàtrics, que han viscut la COVID-19 amb una intensitat i una problemàtica excepcionals. També els col·lectius assistencials, el personal sanitari i sociosanitari, han estat colpejats per elevades taxes de contagi. Després de l’onada epidèmica patida per l’Estat espanyol i les Illes Balears, s’ha entrat en l’anomenada «nova normalitat», un període de vigilància sanitària i de mesures de control que s’hauran de modular en funció dels contagis detectats i en què mesures com la higiene de mans, la distància social i l’ús de la màscara han esdevingut fets habituals de la vida quotidiana. Els rebrots ja s’han reproduït, i a final de juliol distints Estats han prohibit o restringit els viatges o han posat novament en quarantena els viatgers d’algunes regions o de la totalitat de l’Estat espanyol. De tot això en parlarem al llarg d’aquest article. ; [spa] El 2020, como el 1918 en el siglo pasado, permanecerá en la memoria colectiva como el año en que una pandemia vírica sacudió, violenta e inesperadamente, toda la humanidad. Una pandemia que sorprendió a una sociedad, sobre todo en los países con unas tasas de mayor desarrollo económico y tecnológico, acostumbrada a vivir en un entorno que le garantizaba una elevada esperanza de vida, en continuo crecimiento y sin sorpresas sanitarias negativas. Esta situación cambió radicalmente en pocos meses. En el mes de enero llegaron las primeras noticias de una nueva enfermedad que afectaba a una lejana región china. Parecía, entonces, que no llegaría jamás, y se nos explicó que se trataba de un nuevo coronavirus que parecía que podría causar pocas consecuencias más que un resfriado común o una gripe leve. En el mes de febrero, se detectaron problemas sanitarios en el norte de Italia (antes se habían detectado tres casos importados allí) y, a pesar de que el riesgo sanitario parecía mucho más próximo y real, dada la cifra creciente de ingresos hospitalarios y el grave estado de muchos afectados (y las primeras defunciones), todavía se confiaba en la posibilidad de gestionar y controlar los primeros casos que se detectasen en el Estado español. A pesar de todo, todavía se actuaba como si el virus no fuese capaz de generar un embate epidémico significativo. Así, sin que fuese detectado, el virus se difundió por Europa y por el Estado español, y, cuando las autoridades sanitarias lo detectaron, ya había difusión comunitaria. Ello provocó la declaración del estado de alarma, que se prolongó desde su anuncio el 14 de marzo hasta el inicio de la nueva normalidad el día 21 de junio. Durante este periodo se experimentó una fortísima tensión y presión sobre el sistema sanitario y se produjo el confinamiento sistemático de toda la población y una paralización de la economía jamás experimentada en toda la historia de la humanidad. Este virus ha afectado con una intensidad particular a las personas de más edad de nuestra sociedad, detectándose no solo muchos infectados en estos grupos de edad, sino unas tasas de afectación excepcionalmente intensas que han determinado una cifra importante de ingresos hospitalarios en planta y en UCI, así como una cifra elevada de defunciones. Además, la situación ha sido especialmente grave en los establecimientos residenciales geriátricos, que han vivido la COVID-19 con una intensidad y una problemática importantes. También los colectivos asistenciales, el personal sanitario y sociosanitario, han presentado unas altas tasas de contagio. Después de la ola epidémica sufrida por el Estado español y las Islas Baleares, se ha entrado en la denominada «nueva normalidad», un período de vigilancia sanitaria y de medidas de control que se tendrán que modular en función de los contagios detectados y en el cual medidas como la higiene de manos, la distancia social y el uso de la mascarilla se han convertido en habituales de la vida cotidiana. Los rebrotes ya se han producido, y, a finales de julio, distintos estados han prohibido o restringido los viajes o han puesto nuevamente en cuarentena a los viajeros de algunas regiones o de la totalidad del Estado español. De todo ello hablaremos a lo largo de este artículo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 33-91
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess