Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La cronicitat complexa a les nostres illes: un repte sanitari i social
Autor/es Serratusell Sabater, Estefanía ; Moragues Sbert, Gabriel ; Fuster Obrador, Pilar ; Albertí Homar, Francesc ; Miguélez Chamorro, Angélica
Matèries en català: Envelliment ; Malalts crònics -- Illes Balears ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Chronically ill -- Spain -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat] Els canvis demogràfics dels darrers anys han fet que el sistema de salut hagi d’atendre cada vegada un nombre més alt de pacients grans amb multimorbiditat i dependència funcional progressiva. El model actual d’atenció, orientat als problemes de salut aguts, no dona una resposta adequada a les necessitats d’aquests pacients, per la qual cosa cal fer canvis en el model organitzatiu que s’adaptin a aquesta nova i emergent realitat. El Servei de Salut de les Illes Balears té el compromís de gestionar la cronicitat i la complexitat de manera eficient i amb la millor evidència disponible a fi d’assegurar una atenció sanitària de qualitat que doni resposta a les necessitats de salut de la població en totes les etapes de la vida. La Conselleria de Salut va publicar l’any 2017 una pla d’atenció a les persones amb malalties cròniques que inclou nou objectius estratègics. A continuació explicam l’estat actual dels objectius estratègics relacionats amb les persones d’edat avançada amb complexitat i les accions realitzades pel que fa a aquest aspecte: identificar la població en funció del seu nivell de complexitat per donar una atenció individualitzada i integral; implementar el projecte d’atenció al pacient crònic complex i avançat en tots els àmbits assistencials; implementar el projecte de la infermera gestora de casos com a garantia de coordinació i de continuïtat assistencial; impulsar una coordinació eficaç entre els serveis sanitaris i socials, i realitzar una planificació dels recursos sociosanitaris d’atenció intermèdia tenint en compte les projeccions de població i envelliment. ; [spa] Los cambios demográficos de los últimos años han provocado que el sistema de salud atienda cada vez más a pacientes mayores con multimorbilidad y dependencia funcional progresiva. El modelo actual de atención, orientado a problemas de salud agudos, no da una respuesta adecuada a las necesidades de estos pacientes, por lo que es necesario implementar cambios en el modelo organizativo que se adapten a esta nueva y emergente realidad. El Servicio de Salud de las Islas Baleares tiene el compromiso de gestionar la cronicidad y la complejidad de manera eficiente y con la mejor evidencia disponible para asegurar una atención sanitaria de calidad que dé respuesta a las necesidades de salud de la población en todas las etapas de la vida. La Consejería de Salud publicó en 2017 un plan de atención a las personas con enfermedades crónicas que contempla nueve objetivos estratégicos. A continuación explicamos el estado actual de los objetivos estratégicos relacionados con las personas de edad avanzada con complejidad y las acciones realizadas al respecto: identificar a la población en función de su nivel de complejidad para dar una atención individualizada e integral; implementar el proyecto de atención al paciente crónico complejo y avanzado en todos los ámbitos asistenciales; implementar el proyecto de la enfermera gestora de casos como garantía de coordinación y de continuidad asistencial; impulsar una coordinación eficaz entre los servicios sanitarios y sociales, y realizar una planificación de los recursos sociosanitarios de atención intermedia teniendo en cuenta las proyecciones de población y envejecimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 237-252
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess