Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una alternativa per al finançament de les necessitats de les persones grans: la hipoteca inversa
Autor/es De la Fuente Merencio, Iván ; Navarro Arribas, Eliseo ; Serna Calvo, Gregorio
Matèries en català: Envelliment ; Instruments financers -- Espanya ; Valors mobiliaris -- Espanya ; Pensions de jubilació -- Espanya
Matèries en castella: Pensiones de jubilación -- Balears (Comunitat Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Securities -- Spain ; Financial instruments -- Spain ; Old age pensions -- Spain
Resum-abstract:  [cat] L’objectiu principal d’aquest treball és descriure els principals avantatges i inconvenients d’un producte financer que pot ajudar a complementar els ingressos de les persones de més edat, fonamentalment a partir de vuitanta anys: la hipoteca inversa. Aquest producte financer permet dotar de liquiditat el principal instrument d’estalvi dels ciutadans espanyols, l’habitatge, fent-lo, a més, compatible amb el desig de llegar la propietat als hereus, als quals es dona l’opció, si així ho desitgen, de rescatar-la en el moment de la defunció. Com a conseqüència de la intensíssima crisi del mercat immobiliari, en aquests moments, el volum de negociació d’hipoteques inverses a Espanya és pràcticament inexistent. No obstant això, tenint en compte els avantatges fiscals i l’actual recuperació del mercat de l’habitatge, les hipoteques inverses poden tornar a constituir una alternativa interessant per complementar el finançament de les necessitats dels ciutadans de més edat, especialment d’aquells amb una edat superior a vuitanta anys i que tinguin immobles en grans nuclis urbans. En qualsevol cas, perquè aquest producte pugui assentar-se com una alternativa rellevant de finançament, s’ha de fer front a alguns reptes importants. En primer lloc, atesa la seva complexitat, és necessari que la persona interessada entengui clarament el producte i les diferents modalitats disponibles. Atès que és un producte destinat a persones d’edat avançada, és imprescindible, tal com marca la normativa, que hi intervingui un assessor independent que vetlli pels seus interessos. I en segon lloc, que el preu es converteixi en una alternativa competitiva en un context de baixa inflació com l’actual. ; [spa] El objetivo principal de este trabajo es describir las principales ventajas e inconvenientes de un producto financiero que puede ayudar a complementar los ingresos de las personas de más edad, fundamentalmente a partir de los ochenta años: la hipoteca inversa. Este producto financiero permite dotar de liquidez el principal instrumento de ahorro de los ciudadanos españoles, la vivienda, haciéndolo además compatible con el deseo de legar la propiedad a los herederos, a los que se les da la opción, si así lo desean, de rescatarla en el momento del fallecimiento. Como consecuencia de la intensísima crisis del mercado inmobiliario, en estos momentos, el volumen de negociación de hipotecas inversas en España es prácticamente inexistente. Sin embargo, teniendo en cuenta las ventajas fiscales y la actual recuperación del mercado de la vivienda, las hipotecas inversas pueden volver a constituir una alternativa interesante para complementar la financiación de las necesidades de los ciudadanos de más edad, en especial, de aquellos con una edad superior a los ochenta años y que tengan inmuebles en grandes núcleos urbanos. En cualquier caso, para que este producto pueda asentarse como una alternativa relevante de financiación se debe hacer frente a algunos retos importantes. En primer lugar, dada su complejidad, es necesario que el interesado entienda claramente el producto y las diferentes modalidades disponibles. Dado que está destinado a personas de edad avanzada, es imprescindible, tal y como marca la normativa, que intervenga un asesor independiente que vele por sus intereses. Y en segundo lugar, que su precio lo convierta en una alternativa competitiva en un contexto de baja inflación como el actual.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 71-84
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess