Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Programa de Competència Familiar Universal-Auto: fonaments teòrics de l’experiència pilot FBD-UIB del PCF-U-Auto a Mallorca
Autor/es Orte Socías, María del Carmen ; Nevot Caldentey, Lluc ; Molina Paniagua, Gregorio ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Envelliment ; Envelliment actiu -- Illes Balears (Mallorca) ; Persones grans--Condicions socials
Matèries en castella: Envejecimiento -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Aging -- Spain -- Balearic Islands ; Older people--Social conditions
Resum-abstract:  [cat] Els principals ens nacionals i internacionals assenyalen la necessitat de promoure l’envelliment actiu. Aquest concepte inclou la idea de promoure l’autonomia de les persones per al seu desenvolupament sota condicions de salut, participació i seguretat. D’altra banda, la investigació indica una relació entre les mancances en les relacions socials i el suport social i els processos de deteriorament de la salut vinculats a la pèrdua d’autonomia. En aquest article es presenta part de la fonamentació teòrica que donà lloc a la constitució del Programa de Competència Familiar Universal-Auto (PCF-U-Auto). Amb un enfocament metodològic mixt, incloent enfocaments sistèmics, conductuals i d’altres plantejaments, articulats a partir de les experiències internacionals dels programes de competència familiar, així com dels precedents en desenvolupament de l’autonomia amb gent gran, l’aplicà entre el febrer i el maig de 2019 el personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears - Direcció General de Dependència i de la Universitat de les Illes Balears. El disseny del PCF-U-Auto permet que la gent gran i els seus familiars posin en pràctica tant les eines de comunicació com de promoció de l’autonomia personal, per donar lloc a la millora de les dinàmiques i la qualitat de vida dels membres de la unitat de convivència. ; [spa] Los principales entes nacionales e internacionales señalan la necesidad de promover el envejecimiento activo. Este concepto incluye la idea de promover la autonomía de las personas para su desarrollo bajo condiciones de salud, participación y seguridad. Por otro lado, la investigación indica una relación entre las carencias en las relaciones sociales y el apoyo social y los procesos de deterioro de la salud vinculados a la pérdida de autonomía. En este artículo se presenta parte de la fundamentación teórica que dio lugar a la constitución del Programa de Competencia Familiar Universal-Auto (PCF-U-Auto). Con un enfoque metodológico mixto, incluyendo enfoques sistémicos, conductuales y de otros planteamientos, articulados a partir de las experiencias internacionales de los programas de competencia familiar, así como de los precedentes en el desarrollo de la autonomía con personas mayores, se aplicó entre febrero y mayo de 2019 por parte del personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears - Direcció General de Dependència i de la Universitat de les Illes Balears. El diseño del PCF-U-Auto permite que las personas mayores y sus familiares pongan en práctica tanto las herramientas de comunicación como de promoción de la autonomía personal, para dar lugar a la mejora de las dinámicas y la calidad de vida de los miembros de la unidad de convivencia.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 51-69
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess