Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La importància de la història de vida en els processos d’envelliment i consum de substàncies
Autor/es Moratinos Jaume, Antoni Albert ; Alba Martí, Onofre ; Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Drogoaddicció -- Envelliment ; Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes
Matèries en anglès: Drug abuse -- Aging ; Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals
Resum-abstract:  [cat] A mesura que la població envelleix, les persones es converteixen en un grup cada vegada més significatiu que mereix atenció especial per part de tots, no només respecte als impactes individuals de salut física, psíquica i emocional, sinó també a les dinàmiques familiars i en última instància a la necessitat d’adaptar totes aquestes noves necessitats a les polítiques socials (Pérez Díaz, J. 2003). En aquest capítol parlarem del repte pendent dels processos d’envelliment i consum de substàncies. Per a això, i continuant amb la feina iniciada l’any passat mitjançant la història de vida d’Anne i Joan (noms ficticis), aprofundirem en el fenomen de l’envelliment quan hi ha problemes de consum de substàncies a les Illes Balears incidint en el repte pendent i futur de la reducció de riscos i millores en la qualitat de vida de persones grans en processos d’envelliment i consum de substàncies. ; [spa] A medida que la población envejece, las personas se convierten en un grupo cada vez más significativo que merece especial atención por parte de todos, no sólo respecto a los impactos individuales de salud física, psíquica y emocional, sino también a las dinámicas familiares y en última instancia a la necesidad de adaptar todas estas nuevas necesidades a las políticas sociales (Pérez Díaz, J. 2003). En este capítulo hablaremos del reto pendiente de los procesos de envejecimiento y el consumo de sustancias. Para ello, y continuando con el trabajo iniciado el año pasado mediante la historia de vida de Anne y Joan (nombres ficticios), profundizaremos en el fenómeno del envejecimiento cuando existen problemas de consumo de sustancias en las Illes Balears incidiendo en el reto pendiente y futuro de la reducción de riesgos y mejoras en la calidad de vida de personas mayores en procesos de envejecimiento y consumo de sustancias.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 429-446
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess