Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’eliminació de mesures de subjecció al geriàtric de Ferreries gestionat per l’Intress
Autor/es Sánchez Prieto, Lydia ; Orte Socias, María del Carmen ; Coll Janer, Maria Teresa ; Pons Mesquida, Catalina ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Envelliment -- Mesures de seguretat -- Illes Balears ; Vellesa ; Centres de dia per a persones grans -- Illes Balears ; Residències de Persones grans -- Spain -- Balearic Islands
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging -- Safety measures -- Spain -- Balearic Islands ; Old age ; Old age homes -- Spain -- Balearic Islands ; Adult day care centers -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] Als darrers anys, cada vegada, proliferen més intervencions destinades a cuidar de la persona gran sense necessitat de l’ús de subjeccions (físiques o químiques). Les investigacions apunten que l´ús de subjeccions no sempre assegura que la persona gran no caigui, i a més a més, impliquen un conjunt de repercussions negatives cap a la persona, com podria ser la pèrdua d’autonomia personal, sentiments negatius (ràbia, frustració, impotència, tristesa, etc.), afectació psicològica i/o cognitiva, deterioració funcional, entre altres. A la vegada, s’ha de plantejar fins a quin punt una subjecció no és una forma de vulneració dels drets fonamentals de la persona al limitar la seva llibertat. Per avaluar aquest aspecte, aquest estudi analitza el nombre de caigudes dels usuaris del centre residencial de Ferreries (gestionat per Intress), així com les condicions associades a les caigudes es puguin produir. Són usuaris que mai han estat subjectes, o bé, que s’han sotmès a un procés de retirada de subjeccions. A la vegada, l’avaluació és complementada amb una font d’informació externa: satisfacció i opinió dels familiars sobre la situació – usuaris lliures de subjeccions-. Entre els principals resultats de l’estudi s’indica que és reduït el nombre de caigudes per usuari, i que les repercussions associades són lleus (un 62,5% no tenen conseqüències i un 31,3% pateixen contusions lleus). També es constaten millores notables segons la valoració dels familiars: es converteixen en persones més actives (94,2%), incrementant les relacions socials, millorant l’estat d’ànim, realitzant més activitats d’autocura i participant més en les activitats del centre. Per tant, els resultants avalen aquesta iniciativa desenvolupada al centre residencial pel grup Intress i aposten per l’ús de mesures alternatives basades en plans individualitzats centrats en l’usuari, com podria ser: la reeducació de la marxa, l’ús d’ajudes dinàmiques i tècniques, la modificació ambiental o un augment de la supervisió de la persona. ; [spa] En los últimos años, cada vez, proliferan más intervenciones destinadas a cuidar de la persona mayor sin necesidad del uso de sujeciones (físicas o químicas). Las investigaciones apuntan que el uso de sujeciones no siempre asegura que la persona mayor no caiga, y además, implican un conjunto de repercusiones negativas hacia la persona, como podría ser la pérdida de la autonomía personal, sentimientos negativos (rabia, frustración, impotencia, tristeza, etc.), afectación psicológica y/o cognitiva, deterioro funcional, entre otras. Al mismo tiempo, se debe de plantear hasta qué punto una sujeción no es una forma de vulneración de los derechos fundamentales de la personal al limitar su libertad. Para evaluar este aspecto, este estudio analiza el número de caídas de los usuarios del centro residencia de Ferreries (gestionado por Intress), así como las condiciones asociadas a las caídas que se puedan producir. Son usuarios que nunca han estado sujetados, o bien, que se han sometido a una proceso de retirada de sujeciones. Al mismo tiempo, la evaluación es completada con una fuente de información externa: satisfacción y opinión de los familiares sobre la situación –usuarios libres de sujeciones-. Entre los principales resultados del estudio se indica que es reducido el número de caídas por usuario, y que las repercusiones asociadas son leves (un 62,5% no tienen consecuencias y un 31,3% sufren contusiones leves). También se contrastan mejoras notables según la valoración de los familiares: se convierten en personas más activas (94,2%), incrementando las relaciones sociales, mejorando el estado de ánimo, realizando más actividades de autocuidado y participando más en las actividades del centro. Por tanto, los resultados avalan esta iniciativa desarrollada en el centro residencial por el grupo Intress y apuestan por el uso de medidas alternativas basadas en planes individualizados centrados en el usuario, como podría ser: la reeducación de la marcha, el uso de ayudas dinámicas o técnicas, la modificación ambiental o un aumento de la supervisión de la persona.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 405-428
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess