Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Polisimptomatologia: suport social i autonomia
Autor/es Nevot Caldentey, Lluc ; Orte Socias, María del Carmen ; Ballester Brage, Lluís ; Molina Paniagua, Gregorio
Matèries en català: Intervenció familiar a domicili -- Illes Balears ; Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos -- Cuidados ; Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Home-based family services -- Spain -- Balearic Islands ; Old age ; Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodiclas
Resum-abstract:  [cat] La investigació sobre la relació entre el suport social i l’autonomia en persones que pateixen polisimptopatologia s’ha vist dominada per assaigs d’eficàcia. El camp no disposa d’una teorització sofisticada sobre les persones grans amb necessitat de vida assistida. És necessari desenvolupar un model teòric que dissenyi els plànols a partir dels quals puguem construir el camí envers la promoció de l’autonomia. Vàrem seleccionar 178 persones beneficiàries de la prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar (PECEF) a partir de les visites que feren a domicili els treballadors socials (PIA), antropòlegs i un administratiu (ADE) de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i la Direcció general de Dependència. Per avaluar la polisimptomatologia, vàrem revisar 173 informes mèdics emesos per el Servei de Salut de les Illes Balears, a més de passar-los qüestionaris per conèixer-ne, entre altres paràmetres, la percepció sobre la salut individual. Per avaluar-ne la dependència, sistematitzàrem els resultats del barem de valoració dels graus de dependència (BVD) i, per avaluar el suport social, empràrem el qüestionari d’autoadministració Social support survey, desenvolupat pel Medical Outcomes Study (MOS). A més, recollírem un seguit de dades sociodemogràfiques. Analitzàrem les variables aplicant alguns estadístics, com el Pearson, el test de Fisher o l’anàlisi de variància ANOVA, a les respostes dels participants amb l’IBM-SPSS. Els resultats indiquen alguns factors explicatius de dependència i obren vies per a futures investigacions. ; [spa] La investigación sobre la relación entre apoyo social y autonomía en personas que padecen polisintomatología se ha visto dominada por ensayos de eficacia. El campo no dispone de una sofisticada teorización sobre las persones mayores con necesidad de vida asistida. Se trata, pues, de desarrollar un modelo teórico que diseñe los planos con los que construir el camino hacia la promoción de la autonomía. Se seleccionaron 178 personas beneficiarias de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) mediante visitas a domicilio de los trabajadores sociales (PIA), antropólogos y un administrativo (ADE) de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i la Direcció General de Dependència. Para evaluar su polisintomatología, se revisaron un total de 173 informes médicos emitidos por el Servei de Salut de les Illes Balears, junto con cuestionarios para conocer la percepción sobre la salud de los individuos. Para evaluar la dependencia, se sistematizaron los resultados del baremo de valoración de grados de dependencia (BVD) y para evaluar el apoyo social, se usó el cuestionario de auto-administración Social support survey, desarrollado por el Medical Outcomes Study (MOS). Se recogieron un conjunto de datos socio-demográficos. Las variables fueron analizadas aplicando algunos estadísticos, como Pearson, el test de Fisher o ANOVA a las respuestas de los participantes mediante el instrumento IBM-SPSS. Los resultados indican algunos factores explicativos de dependencia y abren nuevas vías para futuras investigaciones.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 353-373
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess