Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La importància del turisme educatiu en els adults grans: motivacions i experiència turística dels participants a la X International Summer Senior University (ISSU)
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Amer Fernández, Joan
Matèries en català: Persones grans -- Educació --Illes Balears ; Persones grans -- Vida social i costums -- S. XXI ; Turisme ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos ; Turisme
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Older people -- Education ; Tourism ; Old age
Resum-abstract:  [cat] La International Summer Senior University (ISSU), en les seves deu edicions, ha constituït una oportunitat excepcional per combinar educació i turisme, tot fomentant una proposta adreçada a la gent gran que permet conèixer l’illa de Mallorca d’una altra manera. En el present capítol es recullen les valoracions de part dels participants de la darrera edició. Els distints entrevistats coincideixen a assenyalar que l’illa té molt potencial més enllà dels estereotips. Es tracta d’un alumnat amb molta d’experiència en viatges i una alta formació. Per tant, les seves opinions són il·lustratives d’un fragment del conjunt de la gent gran amb capacitat adquisitiva i voluntat per viatjar. Alhora són generadors d’opinió i vehicles molt adients per a la difusió boca-orella entre els seus amics i coneguts. I aquesta difusió la poden fer tant de manera presencial com de manera virtual, a través de les xarxes socials. Per últim, a partir de les contribucions dels entrevistats i l’experiència en l’ISSU, s’elabora una proposta de bases per a un turisme sènior cultural i educatiu basat en programes educatius internacionals. ; [spa] La International Summer Senior University (ISSU), en sus diez ediciones, ha constituido una oportunidad excepcional para combinar educación y turismo, fomentando una propuesta dirigida a las personas mayores que permite conocer la isla de Mallorca de otro modo. En el presente capítulo se recogen las valoraciones de parte de los participantes de la última edición. Los distintos entrevistados coinciden en señalar que la isla tiene mucho potencial más allá de los estereotipos. Se trata de un alumnado con mucha experiencia en viajes y una alta formación, por lo que sus opiniones son ilustrativas de un fragmento del conjunto de la gente mayor con capacidad adquisitiva y voluntad para viajar. Asimismo son generadores de opinión y vehículos muy adecuados para la difusión boca a boca entre sus amigos y conocidos. Y esta difusión la pueden hacer tanto de manera presencial como de forma virtual, a través de las redes sociales. Por último, a partir de las contribuciones de los entrevistados y la experiencia en la ISSU, se elabora una propuesta de bases para un turismo senior cultural y educativo basado en programas educativos internacionales.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 131-147
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess