Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La renda mínima d’inserció per a persones de 65 anys o més: més enllà de cobrir una necessitat d’ingressos econòmics
Autor/es Fernández Cladera, Bruno ; Sastre Ramis, Tòfol
Matèries en català: Renda bàsica -- Illes Balears ; Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Renta básica
Matèries en anglès: Guaranteed annual income -- Spain -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat] L’article descriu els trets bàsics de la població de 65 anys o més de la renda mínima d’inserció, d’ara endavant RMI, com a prestació social de tipus econòmic. A través de la lectura d’aquest article, el lector no només tindrà les dades quantitatives d’aquesta població objecte d’estudi, sinó que també coneixerà la visió de la intervenció social especialitzada que es vol dur a terme amb la reorganització de l’equip que gestiona la RMI al Servei Especialitzat d’Inserció Social i Laboral (SEISL). Darrera d’aquesta visió hi ha molts esforços per convertir aquesta prestació (i especialment el servei) en una bona eina per als serveis socials, que s’entengui com una estratègia de suport a una intervenció més àmplia que fomenti la participació de les persones en el seu procés d’inserció, que no és només una prestació econòmica sinó també, els itineraris d’inserció social i/o laboral, com un mecanisme complementari a la intervenció que es realitza per part del serveis socials bàsics. En resum, el SEISL, i en conseqüència la RMI, va més enllà de cobrir una necessitat d’ingressos econòmics i, atès que els processos d’inserció no són exclusivament laborals, la població de 65 anys o més també hi té cabuda. ; [spa] El artículo describe los rasgos básicos de la población de 65 años o más de la renta mínima de inserción, en adelante RMI, como prestación social de tipo económico. A través de la lectura de este artículo, el lector no sólo tendrá los datos cuantitativos de esta población objeto de estudio, sino que también conocerá la visión de la intervención social especializada que se quiere llevar a cabo con la reorganización del equipo que gestiona la RMI en el Servicio Especializado de Inserción Social y Laboral (SEISL). Detrás de esta visión hay muchos esfuerzos para convertir esta prestación (y especialmente el servicio) en una buena herramienta para los servicios sociales, que se entienda como una estrategia de apoyo a una intervención más amplia que fomente la participación de las personas en su proceso de inserción, que no es sólo una prestación económica, sino también los itinerarios de inserción social y/o laboral, como un mecanismo complementario a la intervención que se realiza desde el servicios sociales básicos. En resumen, el SEISL, y en consecuencia la RMI, va más allá de cubrir una necesidad de ingresos económicos y dado que los procesos de inserción no son exclusivamente laborales, la población de 65 años o más también tiene cabida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 91-106
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess