Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La renda social garantida, un dret social per a les persones grans
Autor/es Pascual Galmés, Antònia
Matèries en català: Dret Social ; Renda bàsica -- Illes Balears ; Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Renta básica
Matèries en anglès: Guaranteed annual income -- Spain -- Balearic Islands ; Social Income ; Old age
Resum-abstract:  [cat] La renda social garantida (RESOGA) es pot definir com una prestació econòmica periòdica finalista, instaurada a les Illes Balears l’any 2016, dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. La novetat és que no implica haver de participar en programes o activitats d’inserció laboral o social, no cal tenir una problemàtica social afegida a la manca d’ingressos econòmics. En aquest sentit, no hi ha dubte que és una prestació pionera a les Illes Balears i que intenta donar cobertura a aquelles persones a qui els instruments de protecció actuals no donen resposta aportant un escenari social més just. A les Illes Balears, l’any 2017, el percentatge de persones titulars de 65 i més anys que reben la renda social garantida és d’un 14,35% (2.443 persones grans). Destaca la taxa de cobertura de les dones grans que tenen 65 anys o més, que representen un 16,48% enfront d’un 11,49% d’homes. Si partim de la premissa que les persones titulars de la RESOGA representen l’últim esglaó social, les dades constaten que aquest esglaó té un rostre majoritàriament femení. Les dones grans viuen situacions de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social més elevades que els homes grans i que el conjunt de la societat. Aquest desequilibri el podríem atribuir a tota una vida de discriminació de gènere que té efectes negatius en les dones adultes grans. Així, la renda social garantida contribueix a disminuir els efectes de la pobresa entre aquelles persones que per edat no poden rebre ingressos de treball. Contribueix així, a la consecució de l’envelliment actiu, ja que els ajuda a assolir el dret a tenir una vida digna, a fer més efectiva la seva capacitat econòmica per pagar els serveis bàsics i tenir més capacitat de decisió. En definitiva, augmenta l’autonomia de les persones grans que pateixen situacions de vulnerabilitat i els proporciona més seguretat per afrontar la vida. ; [spa] La renda social garantizada (RESOGA) se puede definir como una prestación económica periódica finalista, instaurada en las Islas Baleares el año 2016, destinada a cubrir las situaciones de vulnerabilidad económica y a la cobertura de los gastos básicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia que se encuentran en situación de pobreza. La novedad es que no implica tener que participar en programas o actividades de inserción laboral o social, no es necesario tener una problemática social añadida a la falta de recursos. En este sentido, sin duda, es una prestación pionera en las Islas Baleares pues intenta dar cobertura a las persones carecen de respuesta por parte de los actuales instrumentos de protección social, por tanto, contribuye a aportar un escenario social más justo. En las Islas Balears, en el año 2017, el porcentaje de personas titulares de 65 y más años que reciben la renta social garantizada es del 14,35%. (2.443 personas mayores). Destaca la tasa de cobertura de las mujeres de 65 años o más, que representan un 16,48% mientras que la de los hombres es del 11,49%. Si partimos de la premisa que las personas titulares de la RESOGA representan el último peldaño social, los datos informan que este peldaño tiene un rostro mayoritariamente femenino. Las mujeres de 65 i más años viven situaciones de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social más elevadas que los hombres de la misma edad y que el conjunto de la población. Este desequilibrio se puede atribuir a toda una vida de discriminación de género que tiene efectos negativos en les mujeres adultas de mayor edad. Así, la renda social garantizada contribuye a disminuir los efectos de la pobreza entre aquellas personas que por edad no pueden recibir ingresos de trabajo. Contribuye así, a alcanzar el envejecimiento activo, pues les ayuda a alcanzar el derecho a tener una vida digna, a hacer más efectiva su capacidad económica para pagar los servicios básicos y a tener más capacidad de decisión. En definitiva, aumenta la autonomía de las personas mayores que padecen situaciones de vulnerabilidad y les proporciona más seguridad para afrontar la vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 71-89
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess