Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Radiografia de la situació de la gent gran a les Illes Balears
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Sánchez Prieto, Lydia ; Vives Barceló, Margalida ; Valero de Vicente, Maria ; Nevot Caldentey, Lluc ; Fernández-de-Álava, Miren
Matèries en català: Persones grans -- Vida social i costums -- S. XXI ; Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos -- Relaciones familiares ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Social life and customs -- 21th century ; Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Vellesa
Resum-abstract:  [cat] El present capítol pretén constituir un acostament tant a l’actual situació biològica, social i demogràfica de la gent gran, com als corresponents processos que vehiculen els sistemes de protecció social, a l’arxipèlag Balear, per tal de donar cobertura a les demandes que aquests tenen. Amb aquesta finalitat, aquest treball inclou quatre objectius: en primer lloc, contextualitzar l’evolució de les dades estadístiques autonòmiques i locals dintre del conjunt estatal i europeu pel que fa a l’envelliment; en segon lloc, descriure, en el pla sociosanitari, els indicadors actuals de cobertura de necessitats de salut dels adults grans; en tercer lloc, analitzar les tendències seguides per les dades relatives a les prestacions per reconeixement de la situació de dependència a les Illes Balears, i finalment, conèixer els engranatges i avenços produïts quant a participació i implicació social, comunitària i de formació de la gent gran. Tot junt, per al plantejament de línies d’actuació i de propostes vers la promoció de l’autonomia personal de les persones d’edat avançada. ; [spa] El presente capítulo pretende constituir un acercamiento tanto a la actual situación biológica, social y demográfica de la gente mayor, como a los correspondientes procesos que vehiculan los sistemas de protección social, en el archipiélago Balear, para dar cobertura a las demandas que estos conllevan. Con esta finalidad, este trabajo abarca cuatro objetivos: en primer lugar, contextualizar la evolución de los datos estadísticos autonómicos y locales dentro del conjunto estatal y europeo en cuanto al envejecimiento; en segundo lugar, describir, en el plano sociosanitario, los indicadores actuales de cobertura de necesidades de salud de los adultos mayores; en tercer lugar, analizar las tendencias seguidas por los datos relativos a las prestaciones por reconocimiento de la situación de dependencia en las Illes Balears, y finalmente, conocer los engranajes y avances producidos en cuanto a participación e implicación social, comunitaria y de formación de las personas mayores. En definitiva, para el planteamiento de líneas de actuación y de propuestas hacia la promoción de la autonomía personal de las personas de edad avanzada.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 53-70
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess